دانلودمقاله سازه بتن آرمه - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلودمقاله سازه بتن آرمه
دانلودمقاله سازه بتن آرمه

دانلودمقاله سازه بتن آرمه

دانلودمقاله سازه بتن آرمهدانلود مقاله سازه بتن آرمه    مقدمه   4معرفی پروژه   5معرفی کلی  5مشخصات فنی  6مصرفی سیستم سازه ای   8آرماتورگذاری 9حمل و تخلیه و انبار کردن میلگردها 9برش میلگردها  10خم کردن میلگردها  11وصله کردن میلگردها  11تمیز کردن میلگردها  12حمل، نصب و استقرار میلگردها  12آرماتور بندی ستونها  12آرماتورگذاری پله  13آرماتوربندی تیرها  14 قالبندی   15کلیات قالبندی  15انواع مصالح قالب  21اقتصاد قالب بندی  23قالبندی ستون   24پایه های اطمینان  25قالبندی تیرهای اصلی  26قالبندی سقف   28باز کردن قالب  29چند نکته برای نگهداری ازبتن بعد از باز کردن قالبها  30بتن ریزی  31بتن ریزی در کارگاه  31 ویبره بتن  32اجرای سقف تیرچه بلوک  34پیشنهادات  40ترکهای ناشی از زنگ زدن و فساد میلگردها  40ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل کربناسیون بتن  43ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل رطوبت و اتمسفر  44ضمایم پروژه  46نقشه ها   46عکس ها   46     مقدمه این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، قالبهای ستونها، تیرها و سقف و … جدا جدا اشاره کرد که پیوستگی و نظم مطالب به هم می خورد ولی با بیان کامل ان در یک فصل همه مطالب در یکی آورده شده است. بدیهی است که ابتدا تیر یا ستون (و یا تیرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندی می کنیم، سپس بتن ریزی و بعد قالب برداری لذا با عنایت به دلیل فوق این گزارش به صورت بخشهای مستقل ارائه می شود. معرفی کلیاین ساختمان با کارفرمای شخصی و کاربری مسکونی در زمینی به مساحت سند برابر 200 مترمربع و مساحت پس از اصلاحی 187 مترمربع در سه طبقه و همراه با زیرزمین و پیلوت بنا شده است. اسکلت سازه به صورت بتنی است. سه طبقه بصورت پلان معماری تیپ و هر یک به مساحت 9/106 مترمربع بنا شده است. در زیرزمین چهار انباری همراه با تاسیسات حرارتی جمعاً به مساحت 2/125 مترمربع قرار دارد. در طبقه همکف (پیلوت) سه واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است. زمین به صورت مستطیل کامل بوده و طول و عرض ان به ترتیب 70/18 و 10 متر است. این ملک در زمین جنوبی واقع است و از طرف چپ و راست و کوچه پشتی توسط همسایه محصور گردیده است.  مشخصات فنیکلیه این مشخصات براساس نقشه های اجرایی سازه بیان شده است. بتن- بتن مصرفی در شالوده ها و کلیه عناصر سازه ای از قبیل تیرها و ستونها و سقف از نوع B 300 است.- مقاومت فشاری بتن 28 روزه ، 300 کیلوگرم بر سانتی مترمربع است روی نمونه‌های مکعبی به ابعاد cm10* cm20* cm20. - مقاومت 28 روزه حداقل روی نمونه های سیلندری 250 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بروی نمونه سیلندری به ابعاد: قطر 6 اینچ و ارتفاع 2 اینچ.- عیار سیمان در بتن حداقل 350  کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن.- بتن مگر مصرفی در زیر پی ها می بایستی دارای حداقل دارای 150 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن باشد.- سیمان مصرفی از نوع سیمان مصرفی تیپ I است. مگر اینکه آزمایشگاه معتبر سیمان نوع دیگری را پیشنهاد کند. - آب مورد استفاده در بتن باید مطابق مشخصات منتشر شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد. - آب، مصالح سنگی و طرح اختلاط (Mix Design) باید مورد تأیید آزمایشگاه معتبر باشد. - سطوحی که به علت قطع بتن ریزی بوجود می آید باید :- الف) محل آن دقیقاً با نظر مهندس ناظر...

دانلودمقاله سازه بتن آرمه عمران معماری

دانلود دانلودمقاله سازه بتن آرمهدانلود مقاله سازه بتن آرمه    مقدمه   4معرفی پروژه   5معرفی کلی  5مشخصات فنی  6مصرفی سیستم سازه ای   8آرماتورگذاری 9حمل و تخلیه و انبار کردن میلگردها 9برش میلگردها  10خم کردن میلگردها  11وصله کردن میلگردها  11تمیز کردن میلگردها  12حمل، نصب و استقرار میلگردها  12آرماتور بندی ستونها  12آرماتورگذاری پله  13آرماتوربندی تیرها  14 قالبندی   15کلیات قالبندی  15انواع مصالح قالب  21اقتصاد قالب بندی  23قالبندی ستون   24پایه های اطمینان  25قالبندی تیرهای اصلی  26قالبندی سقف   28باز کردن قالب  29چند نکته برای نگهداری ازبتن بعد از باز کردن قالبها  30بتن ریزی  31بتن ریزی در کارگاه  31 ویبره بتن  32اجرای سقف تیرچه بلوک  34پیشنهادات  40ترکهای ناشی از زنگ زدن و فساد میلگردها  40ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل کربناسیون بتن  43ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل رطوبت و اتمسفر  44ضمایم پروژه  46نقشه ها   46عکس ها   46     مقدمه این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، قالبهای ستونها، تیرها و سقف و … جدا جدا اشاره کرد که پیوستگی و نظم مطالب به هم می خورد ولی با بیان کامل ان در یک فصل همه مطالب در یکی آورده شده است. بدیهی است که ابتدا تیر یا ستون (و یا تیرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندی می کنیم، سپس بتن ریزی...

فروشگاه مقالات دانشجویی عمران معماری

دانلودمقاله سازه بتن آرمهدانلود مقاله سازه بتن آرمه    مقدمه   4معرفی پروژه   5معرفی کلی  5مشخصات فنی  6مصرفی سیستم سازه ای   8آرماتورگذاری 9حمل و تخلیه و انبار کردن میلگردها 9برش میلگردها  10خم کردن میلگردها  11وصله کردن میلگردها  11تمیز کردن میلگردها  12حمل، نصب و استقرار میلگردها  12آرماتور بندی ستونها  12آرماتورگذاری پله  13آرماتوربندی تیرها  14 قالبندی   15کلیات قالبندی  15انواع مصالح قالب  21اقتصاد قالب بندی  23قالبندی ستون   24پایه های اطمینان  25قالبندی تیرهای اصلی  26قالبندی سقف   28باز کردن قالب  29چند نکته برای نگهداری ازبتن بعد از باز کردن قالبها  30بتن ریزی  31بتن ریزی در کارگاه  31 ویبره بتن  32اجرای سقف تیرچه بلوک  34پیشنهادات  40ترکهای ناشی از زنگ زدن و فساد میلگردها  40ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل کربناسیون بتن  43ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل رطوبت و اتمسفر  44ضمایم پروژه  46نقشه ها   46عکس ها   46     مقدمه این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، قالبهای ستونها، تیرها و سقف و … جدا جدا اشاره کرد که پیوستگی و نظم مطالب به هم می خورد ولی با بیان کامل ان در یک فصل همه مطالب در یکی آورده شده است. بدیهی است که ابتدا تیر یا ستون (و یا تیرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندی می کنیم، سپس بتن ریزی و بعد قالب برداری لذا با عنایت به دلیل فوق این گزارش به صورت بخشهای مستقل ارائه می شود. معرفی کلیاین ساختمان با کارفرمای شخصی و کاربری مسکونی در زمینی به مساحت سند برابر 200 مترمربع و مساحت پس از اصلاحی 187 مترمربع در سه طبقه و همراه با زیرزمین و پیلوت بنا شده است. اسکلت سازه به صورت بتنی است. سه طبقه بصورت پلان معماری تیپ و هر یک به مساحت 9/106 مترمربع بنا شده است. در زیرزمین چهار انباری همراه با تاسیسات حرارتی جمعاً به مساحت 2/125 مترمربع قرار دارد. در طبقه همکف (پیلوت) سه واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است. زمین به صورت مستطیل کامل بوده و طول و عرض ان به ترتیب 70/18 و 10 متر است. این ملک در زمین جنوبی واقع است و از طرف چپ و راست و کوچه پشتی توسط همسایه محصور گردیده است.  مشخصات فنیکلیه این مشخصات براساس نقشه های اجرایی سازه بیان شده است. بتن- بتن مصرفی در شالوده ها و کلیه عناصر سازه ای از قبیل تیرها و ستونها و سقف از نوع B 300 است.- مقاومت فشاری بتن 28 روزه ، 300 کیلوگرم بر سانتی مترمربع است روی نمونه‌های مکعبی به ابعاد cm10*...

دانلود سازه مقاله نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان دانلود سازه مقاله بتن و انواع آن دانلودمقاله دانلودمقاله صنعت کامپوزیت دانلودمقاله آرمه سازه بتن آرمه دانلودمقاله سازه کاربرد GPS دانلود دانلودمقاله مقاله گیاه پالایی دانلود دانلودمقاله تحقیق Big Data مقاله سازه درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه پروژه آرمه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دانلود آرمه تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ دانلود آرمه تحقیق Big Data مقاله آرمه درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه دانلود آرمه مقاله گیاه پالایی دانلود بتن طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود بتن تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلودمقاله سازه بتن آرمه

دانلودمقاله سازه بتن آرمه

دانلود مقاله سازه بتن آرمه
 

 
 
 
مقدمه   4
معرفی پروژه   5
معرفی کلی  5
مشخصات فنی  6
مصرفی سیستم سازه ای   8
آرماتورگذاری 9
حمل و تخلیه و انبار کردن میلگردها 9
برش میلگردها  10
خم کردن میلگردها  11
وصله کردن میلگردها  11
تمیز کردن میلگردها  12
حمل، نصب و استقرار میلگردها  12
آرماتور بندی ستونها  12
آرماتورگذاری پله  13
آرماتوربندی تیرها  14
 قالبندی   15
کلیات قالبندی  15
انواع مصالح قالب  21
اقتصاد قالب بندی  23
قالبندی ستون   24
پایه های اطمینان  25
قالبندی تیرهای اصلی  26
قالبندی سقف   28
باز کردن قالب  29
چند نکته برای نگهداری ازبتن بعد از باز کردن قالبها  30
بتن ریزی  31
بتن ریزی در کارگاه  31 
ویبره بتن  32
اجرای سقف تیرچه بلوک  34
پیشنهادات  40
ترکهای ناشی از زنگ زدن و فساد میلگردها  40
ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل کربناسیون بتن  43
ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل رطوبت و اتمسفر  44
ضمایم پروژه  46
نقشه ها   46
عکس ها   46
 

 

 

 

 
مقدمه
 
این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، قالبهای ستونها، تیرها و سقف و … جدا جدا اشاره کرد که پیوستگی و نظم مطالب به هم می خورد ولی با بیان کامل ان در یک فصل همه مطالب در یکی آورده شده است. 
بدیهی است که ابتدا تیر یا ستون (و یا تیرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندی می کنیم، سپس بتن ریزی و بعد قالب برداری لذا با عنایت به دلیل فوق این گزارش به صورت بخشهای مستقل ارائه می شود. 

معرفی کلی
این ساختمان با کارفرمای شخصی و کاربری مسکونی در زمینی به مساحت سند برابر 200 مترمربع و مساحت پس از اصلاحی 187 مترمربع در سه طبقه و همراه با زیرزمین و پیلوت بنا شده است. اسکلت سازه به صورت بتنی است. 
سه طبقه بصورت پلان معماری تیپ و هر یک به مساحت 9/106 مترمربع بنا شده است. در زیرزمین چهار انباری همراه با تاسیسات حرارتی جمعاً به مساحت 2/125 مترمربع قرار دارد. 
در طبقه همکف (پیلوت) سه واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است. زمین به صورت مستطیل کامل بوده و طول و عرض ان به ترتیب 70/18 و 10 متر است. 
این ملک در زمین جنوبی واقع است و از طرف چپ و راست و کوچه پشتی توسط همسایه محصور گردیده است. 
 
مشخصات فنی
کلیه این مشخصات براساس نقشه های اجرایی سازه بیان شده است. 
بتن
- بتن مصرفی در شالوده ها و کلیه عناصر سازه ای از قبیل تیرها و ستونها و سقف از نوع B 300 است.
- مقاومت فشاری بتن 28 روزه ، 300 کیلوگرم بر سانتی مترمربع است روی نمونه‌های مکعبی به ابعاد cm10* cm20* cm20. 
- مقاومت 28 روزه حداقل روی نمونه های سیلندری 250 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بروی نمونه سیلندری به ابعاد: قطر 6 اینچ و ارتفاع 2 اینچ.
- عیار سیمان در بتن حداقل 350  کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن.
- بتن مگر مصرفی در زیر پی ها می بایستی دارای حداقل دارای 150 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن باشد.
- سیمان مصرفی از نوع سیمان مصرفی تیپ I است. مگر اینکه آزمایشگاه معتبر سیمان نوع دیگری را پیشنهاد کند. 
- آب مورد استفاده در بتن باید مطابق مشخصات منتشر شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد. 
- آب، مصالح سنگی و طرح اختلاط (Mix Design) باید مورد تأیید آزمایشگاه معتبر باشد. 
- سطوحی که به علت قطع بتن ریزی بوجود می آید باید :
- الف) محل آن دقیقاً با نظر مهندس ناظر انتخاب شود. 
- ب) قبل از بتن ریزی مجدد مسطوح تماس کاملاً پاک و مرطوب شده و با دوغاب سیمان پرمایه آغشته گردد. 
- استفاده از هرگونه مواد اضافی در بتن (Admixtures) فقط با موافقت کتبی مهندس ناظر مجاز است. 
- از بتنهای ساخته شده برای اجرا باید روزانه حداقل 2 نمومنه مکعبی و یا سیلندری با نظر مهندس ناظر تهیه و توسط آزمایشگاه معتبر مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه به دستگاه نظارت ارائه شود. 
- حداقل پوشش روی میلگردها به قرار زیر است:
الف) برای پی‌ها و سایر اعضای اصلی سازه که در تماس مستقیم با زمین هستند 5
/7‌ سانتی متر.
ب) اگر پس از قالب برداری سطوح بتن در مصرفی هوا هستند. 5 سانتی متر
ج) برای دال ها و دیوارها که مستقیماً در معرفی زمین و هوا نیستند. 3 سانتی متر
قالبهاقالبهای بایستی طوری ساخته شدند که در موقع بتن ریزی به صورت استوار در محل خود باقی مانده و از نفوذ شیره بتن به خارج جلوگیری کنند.  


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 70

nbsp nbsp nbsp کردن میلگردها nbsp نظر مهندس ناظر nbsp nbsp مقدمهnbsp nbsp 40ترکهای ناشی cm20 nbsp مقاومت nbsp nbsp است nbsp میلگردها nbsp شده است بتن ریزی شود nbsp کردن میلگردها سیمان میلگردها مترمربع حداقل مصرفی کیلوگرم


سایر محصولات :

دانلود مقاله نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان


دانلود مقاله بتن و انواع آن


دانلودمقاله صنعت کامپوزیت


دانلودمقاله سازه بتن آرمه


دانلودمقاله کاربرد GPS


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگتگ ها :nbsp nbsp nbsp کردن میلگردها nbsp نظر مهندس ناظر nbsp nbsp مقدمهnbsp nbsp 40ترکهای ناشی cm20 nbsp مقاومت nbsp nbsp است nbsp میلگردها nbsp شده است بتن ریزی شود nbsp کردن میلگردها سیمان میلگردها مترمربع حداقل مصرفی کیلوگرم