دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی
دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی دانلودگزارش کارآموزیحسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل    فرض دوره مالی 1فرض تداوم فعالیت 2اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها) 3اصلاح حسابها 4فرایند اصلاح حسابها 5روش اصلاح حسابها 7تراز آزمایشی اصلاح شده 8تهیه صورت مالی 8حسابهای دائمی و موقت 9بستن حسابها 9تراز آزمایشی اختصاصی 10کار برگ 11مراحل تهیه کاربرگ 13موسسات بازرگانی 15طبقه بندی موسسات بازرگانی 16اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی 17درآمد فروش 18حسابهای فروش کالا 19ثبت فروش 20برگشت از فروش و تخفیفات 21تخفیفات نقدی فروش 22فروش خالص 24حساب خرید 24برگشت از خرید و تخفیفات 25ثبت برگشت از خرید و تخفیفات 26هزینه حمل کالای خریداری شده 27موجودی کالا 28سیستم ارزیابی موجودی کالا 29بهای تمام شده کالای فروش رفته 31سود ناخالص 33بخش سود و زیان 36دارائی ثابت 42هزینه‌های عمومی اداری 47وجوه نقد و کنترل آن 53نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه 60روشهای محاسبه اصطحلاک 69معاوضه دارائی‌های ثابت 75سرقفلی 93سایر دارائی‌ها 97هزینه‌های تاسیس 98هزینه‌های قبل از بهره برداری 99 منابع 103   فرض دوره مالی فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود اندازه گیری دقیق نتایج عملکرد یک مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیکه مؤسسه منحل و کلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امکانپذیر است اما استفاده کنند گان از اطلاعات مالی نیازمند  دانستن وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد مؤسسه قبل از پایان فعالیت آن می باشند بدین جهت دوره فعالیت یک مؤسسه به عملکرد مؤسسه به دوره های زمانی کوتاه تری تقسیم بندی می شود جداسازی عملیات و دوره های مالی بر اساس دوره های زمانی کوتاهتر از عمر مؤسسه ، اصطلاحاً فرض دوره مالی نامیده می شود متداولترین دوره مالی ، دوره مالی یک ساله است که اصطلاحاً سال مالی نامیده می شود معمولاً سال مالی منطبق بر سال تقویمی است یعنی از اول فروردین ماه آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد گرچه ضرورتی بر انطباق سال تقویمی و سال مالی وجود ندارددوره های مالی معمولاً به گونه ای انتخاب می گردد که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات واحد تجاری در پائین ترین سطح قرار داشته باشد زیرا در این زمان فرصت بیشتری برای شمارش موجودی کالا و تهیه گزارشهای مالی وجود داردبرخی از گزارشها برای دوره های زمانی کوتاهتر از یکسال تهیه می شود مثلاً گزارشهای فصلی که به عنوان گزارشهای میان دوره ای نیز شناخته می شودفرض تداوم فعالیت بر اساس فرض تداوم فعالیت ، عملیات هر مؤسسه در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد به عبارت دیگر فرض می شود که نه قصد بر آن است که واحد اقتصادی منحل یا عملیات آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت اینکار احساس می شودفرض تداوم فعالیت به معنای بقای همیشگی مؤسسات نیست بلکه پیش فرضی است جهت اینکه فرصت کافی برای انجام اهداف و تعهدات خود داشته باشدفرض تداوم فعالیت مبنای طبقه بندی های متداول در حسابداری است بطور مثال طبقه بندی دارائیها و بدهیها به جاری و بلند مدت مبتنی بر همین فرض است در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت اهمیت خود را از دست خواهد داددر فرض تداوم فعالیت بر اندازه گیری در حسابداری نیز به شدت تأثیر دارد مثلاً بر اساس همین فرض دارائیهات به بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند و با گذشت زمان تغییری در آنها داده نمی شود در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد (مثلاً هنگام انحلال مؤسسه ) این فرض کنار گذاشته می شود ، و برای ارائه بهتر اطلاعات دارائیها به قیمت بازار و بدهیها به ارزش تسویه اندازه گیری می شونداصل تطابق (مقابله هزینه ها با درآمدها ) بر اساس مبنای حسابداری نقدی درآمدها و هزینه ها می توانند در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسائی ، اندازه گیری و ثبت شوند بنابراین بر اساس این مبنا سود برابر با تفاوت مبالغ دریافتی و پرداختی است معمولاً اشخاص حقیقی و...

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی حسابداری

دانلود دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی دانلودگزارش کارآموزیحسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل    فرض دوره مالی 1فرض تداوم فعالیت 2اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها) 3اصلاح حسابها 4فرایند اصلاح حسابها 5روش اصلاح حسابها 7تراز آزمایشی اصلاح شده 8تهیه صورت مالی 8حسابهای دائمی و موقت 9بستن حسابها 9تراز آزمایشی اختصاصی 10کار برگ 11مراحل تهیه کاربرگ 13موسسات بازرگانی 15طبقه بندی موسسات بازرگانی 16اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی 17درآمد فروش 18حسابهای فروش کالا 19ثبت فروش 20برگشت از فروش و تخفیفات 21تخفیفات نقدی فروش 22فروش خالص 24حساب خرید 24برگشت از خرید و تخفیفات 25ثبت برگشت از خرید و تخفیفات 26هزینه حمل کالای خریداری شده 27موجودی کالا 28سیستم ارزیابی موجودی کالا 29بهای تمام شده کالای فروش رفته 31سود ناخالص 33بخش سود و زیان 36دارائی ثابت 42هزینه‌های عمومی اداری 47وجوه نقد و کنترل آن 53نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه 60روشهای محاسبه اصطحلاک 69معاوضه دارائی‌های ثابت 75سرقفلی 93سایر دارائی‌ها 97هزینه‌های تاسیس 98هزینه‌های قبل از بهره برداری 99 منابع 103   فرض دوره مالی فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود اندازه گیری دقیق نتایج عملکرد یک مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیکه مؤسسه منحل و کلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امکانپذیر است اما استفاده کنند گان از اطلاعات مالی نیازمند  دانستن وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد مؤسسه قبل از پایان فعالیت آن می باشند بدین جهت دوره فعالیت یک مؤسسه به عملکرد مؤسسه به دوره های زمانی کوتاه تری تقسیم بندی می شود جداسازی عملیات و دوره های مالی بر اساس دوره های زمانی کوتاهتر از عمر مؤسسه ، اصطلاحاً فرض دوره مالی نامیده می شود متداولترین دوره مالی ، دوره مالی یک ساله است که اصطلاحاً سال مالی نامیده می شود معمولاً سال مالی منطبق بر سال تقویمی است یعنی از اول فروردین ماه آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد گرچه ضرورتی بر انطباق سال تقویمی و سال مالی وجود ندارددوره های مالی معمولاً به گونه ای انتخاب می گردد که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات واحد تجاری در پائین ترین سطح قرار داشته باشد زیرا در این زمان فرصت بیشتری برای شمارش موجودی کالا و تهیه گزارشهای مالی وجود داردبرخی از گزارشها برای دوره های زمانی کوتاهتر از یکسال تهیه می شود مثلاً گزارشهای فصلی که به عنوان گزارشهای میان دوره ای نیز شناخته می شودفرض تداوم فعالیت بر اساس فرض تداوم فعالیت ، عملیات هر مؤسسه در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد به عبارت دیگر فرض می شود که نه قصد بر آن است که واحد اقتصادی منحل یا عملیات آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت اینکار احساس می شودفرض تداوم فعالیت به معنای بقای همیشگی مؤسسات نیست بلکه پیش فرضی است جهت اینکه فرصت کافی برای انجام اهداف و تعهدات خود داشته باشدفرض تداوم فعالیت مبنای طبقه بندی های متداول در حسابداری است بطور مثال طبقه بندی دارائیها و بدهیها به جاری و بلند مدت مبتنی بر همین فرض است در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت اهمیت خود را از دست خواهد داددر فرض تداوم فعالیت بر اندازه گیری در حسابداری نیز به شدت تأثیر دارد مثلاً بر اساس همین فرض دارائیهات به بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند و با گذشت زمان تغییری در آنها داده نمی شود در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد (مثلاً هنگام انحلال مؤسسه ) این فرض کنار گذاشته می شود ، و برای ارائه بهتر اطلاعات دارائیها به قیمت بازار و بدهیها به ارزش تسویه اندازه گیری می شونداصل تطابق (مقابله هزینه ها با درآمدها ) بر اساس مبنای حسابداری نقدی درآمدها و هزینه ها می توانند در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسائی ، اندازه گیری و ثبت شوند بنابراین بر اساس این مبنا سود برابر با تفاوت مبالغ دریافتی و پرداختی است معمولاً اشخاص حقیقی و بعضی از...

فروشگاه مقالات دانشجویی حسابداری

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی دانلودگزارش کارآموزیحسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل    فرض دوره مالی 1فرض تداوم فعالیت 2اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها) 3اصلاح حسابها 4فرایند اصلاح حسابها 5روش اصلاح حسابها 7تراز آزمایشی اصلاح شده 8تهیه صورت مالی 8حسابهای دائمی و موقت 9بستن حسابها 9تراز آزمایشی اختصاصی 10کار برگ 11مراحل تهیه کاربرگ 13موسسات بازرگانی 15طبقه بندی موسسات بازرگانی 16اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی 17درآمد فروش 18حسابهای فروش کالا 19ثبت فروش 20برگشت از فروش و تخفیفات 21تخفیفات نقدی فروش 22فروش خالص 24حساب خرید 24برگشت از خرید و تخفیفات 25ثبت برگشت از خرید و تخفیفات 26هزینه حمل کالای خریداری شده 27موجودی کالا 28سیستم ارزیابی موجودی کالا 29بهای تمام شده کالای فروش رفته 31سود ناخالص 33بخش سود و زیان 36دارائی ثابت 42هزینه‌های عمومی اداری 47وجوه نقد و کنترل آن 53نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه 60روشهای محاسبه اصطحلاک 69معاوضه دارائی‌های ثابت 75سرقفلی 93سایر دارائی‌ها 97هزینه‌های تاسیس 98هزینه‌های قبل از بهره برداری 99 منابع 103   فرض دوره مالی فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود اندازه گیری دقیق نتایج عملکرد یک مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیکه مؤسسه منحل و کلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امکانپذیر...

دانلود حسابداری مقاله در مورد استهلاک دانلودمقاله شرکت درمورد شیر و مصارف آن دانلودمقاله کارآموزی پتروشیمی و محصولات آن دانلود دانلودگزارش مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی دانلود شرکت مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی دانلود حسابداری مقاله گیاه پالایی دانلود حسابداری تحقیق Big Data مقاله شرکت درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه پروژه بازرگانی کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دانلود شرکت تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ دانلود بازرگانی تحقیق Big Data مقاله دانلودگزارش درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه دانلود شرکت مقاله گیاه پالایی دانلود دانلودگزارش طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود کارآموزی تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

 

دانلودگزارش کارآموزیحسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

 

 

 

 

فرض دوره مالی 1

فرض تداوم فعالیت 2

اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها) 3

اصلاح حسابها 4

فرایند اصلاح حسابها 5

روش اصلاح حسابها 7

تراز آزمایشی اصلاح شده 8

تهیه صورت مالی 8

حسابهای دائمی و موقت 9

بستن حسابها 9

تراز آزمایشی اختصاصی 10

کار برگ 11

مراحل تهیه کاربرگ 13

موسسات بازرگانی 15

طبقه بندی موسسات بازرگانی 16

اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی 17

درآمد فروش 18

حسابهای فروش کالا 19

ثبت فروش 20

برگشت از فروش و تخفیفات 21

تخفیفات نقدی فروش 22

فروش خالص 24

حساب خرید 24

برگشت از خرید و تخفیفات 25

ثبت برگشت از خرید و تخفیفات 26

هزینه حمل کالای خریداری شده 27

موجودی کالا 28

سیستم ارزیابی موجودی کالا 29

بهای تمام شده کالای فروش رفته 31

سود ناخالص 33

بخش سود و زیان 36

دارائی ثابت 42

هزینه‌های عمومی اداری 47

وجوه نقد و کنترل آن 53

نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه 60

روشهای محاسبه اصطحلاک 69

معاوضه دارائی‌های ثابت 75

سرقفلی 93

سایر دارائی‌ها 97

هزینه‌های تاسیس 98

هزینه‌های قبل از بهره برداری 99

 منابع 103

 

 

 

فرض دوره مالی

فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود اندازه گیری دقیق نتایج عملکرد یک مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیکه مؤسسه منحل و کلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امکانپذیر است اما استفاده کنند گان از اطلاعات مالی نیازمند  دانستن وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد مؤسسه قبل از پایان فعالیت آن می باشند بدین جهت دوره فعالیت یک مؤسسه به عملکرد مؤسسه به دوره های زمانی کوتاه تری تقسیم بندی می شود جداسازی عملیات و دوره های مالی بر اساس دوره های زمانی کوتاهتر از عمر مؤسسه ، اصطلاحاً فرض دوره مالی نامیده می شود متداولترین دوره مالی ، دوره مالی یک ساله است که اصطلاحاً سال مالی نامیده می شود معمولاً سال مالی منطبق بر سال تقویمی است یعنی از اول فروردین ماه آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد گرچه ضرورتی بر انطباق سال تقویمی و سال مالی وجود ندارد

دوره های مالی معمولاً به گونه ای انتخاب می گردد که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات واحد تجاری در پائین ترین سطح قرار داشته باشد زیرا در این زمان فرصت بیشتری برای شمارش موجودی کالا و تهیه گزارشهای مالی وجود دارد

برخی از گزارشها برای دوره های زمانی کوتاهتر از یکسال تهیه می شود مثلاً گزارشهای فصلی که به عنوان گزارشهای میان دوره ای نیز شناخته می شود

فرض تداوم فعالیت

بر اساس فرض تداوم فعالیت ، عملیات هر مؤسسه در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد به عبارت دیگر فرض می شود که نه قصد بر آن است که واحد اقتصادی منحل یا عملیات آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت اینکار احساس می شود

فرض تداوم فعالیت به معنای بقای همیشگی مؤسسات نیست بلکه پیش فرضی است جهت اینکه فرصت کافی برای انجام اهداف و تعهدات خود داشته باشد

فرض تداوم فعالیت مبنای طبقه بندی های متداول در حسابداری است بطور مثال طبقه بندی دارائیها و بدهیها به جاری و بلند مدت مبتنی بر همین فرض است در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت اهمیت خود را از دست خواهد داد

در فرض تداوم فعالیت بر اندازه گیری در حسابداری نیز به شدت تأثیر دارد مثلاً بر اساس همین فرض دارائیهات به بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند و با گذشت زمان تغییری در آنها داده نمی شود در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد (مثلاً هنگام انحلال مؤسسه ) این فرض کنار گذاشته می شود ، و برای ارائه بهتر اطلاعات دارائیها به قیمت بازار و بدهیها به ارزش تسویه اندازه گیری می شوند

اصل تطابق (مقابله هزینه ها با درآمدها )

بر اساس مبنای حسابداری نقدی درآمدها و هزینه ها می توانند در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسائی ، اندازه گیری و ثبت شوند بنابراین بر اساس این مبنا سود برابر با تفاوت مبالغ دریافتی و پرداختی است معمولاً اشخاص حقیقی و بعضی از مؤسسات کوچک از این روش جهت محاسبه سود استفاده می کنند اگرچه این روش برای مؤسسات کوچک کاربرد مناسبی دارد ولی اکثر مؤسسات از این روش استفاده نمی کنند بلکه از مبنای تعهدی جهت شناسایی درآمدها و هزینه ها استفاده می نمایند بر اساس فرض تعهدی درآمدها در زمانی که تحقق یافته اند و هزینه ها به هنگام تحمل شناسائی و ثبت می شوند

 برای تشریح مطالب پیش گفته می توان عنوان کرد که برخی از درآمدها در یک دوره تحقق می یابند ولی وجه نقد مربوط به آن در دوره های بعد وصول می گردد (درآمد غیر نقدی ) و یا بطور عکس ، ابتدا وجوه نقد دریافت شده (پیش دریافت درآمد) و سپس در دوره های بعد خدمات و یا کالا در مقابل آن ارائه گردیده و درآمد شناسائی می شود هزینه ها  نیز به همین صورت می باشند در برخی موارد ممکن است هزینه بصورت غیر نقد انجام شود و یا اینکه قبل از دریافت خدمات مبلغ هزینه پرداخت گردد (پیش پرداخت هزینه ) در نتیجه در زمانی که خدمات یا کالائی دریافت گردید هزینه ها نیز شناسائی می شوند 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 110

فرض تداوم فعالیت فرض دوره مالی دانلودگزارش کارآموزی حسابداری شودفرض تداوم فعالیت تداوم فعالیت مصداق مصداق نداشته باشد فعالیت مصداق نداشته های زمانی کوتاهتر همیشگی مؤسسات نیست تداوم فعالیت دوره های دوره مالی فرض تداوم اندازه گیری این روش وجه نقد nbsp nbsp های زمانی فرض دوره فعالیت مؤسسه هزینه تداوم درآمدها زمانی حسابداری


سایر محصولات :

دانلود مقاله در مورد استهلاک


دانلودمقاله درمورد شیر و مصارف آن


دانلودمقاله پتروشیمی و محصولات آن


دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی


دانلود مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگتگ ها :فرض تداوم فعالیت فرض دوره مالی دانلودگزارش کارآموزی حسابداری شودفرض تداوم فعالیت تداوم فعالیت مصداق مصداق نداشته باشد فعالیت مصداق نداشته های زمانی کوتاهتر همیشگی مؤسسات نیست تداوم فعالیت دوره های دوره مالی فرض تداوم اندازه گیری این روش وجه نقد nbsp nbsp های زمانی فرض دوره فعالیت مؤسسه هزینه تداوم درآمدها زمانی حسابداری