تحقیق در مورد ژنراتور - دانلود تحقیق مقاله پروژه
تحقیق در مورد ژنراتور
تحقیق در مورد ژنراتور

تحقیق در مورد ژنراتور

109 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقتعميرات برنامه ريزي شده توربين بازرسي هاي در حين کار واحد بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتبا با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد. نگهداري از واحد علاوه...

تحقیق در مورد ژنراتور ژنراتور سپراتورهای اینرسی پیش فیلتر های میانی کاربرد ژنوراتور

دانلود 109 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقتعميرات برنامه ريزي شده توربين بازرسي هاي در حين کار واحد بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتبا با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد. نگهداري از واحد علاوه بر دوشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.WARNING کابينت کنترل(control cab )*                      *  « در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.NOTE :«  تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود. 2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد. 3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوع(AIR COMDITIONER) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد. 4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد. 5) کف کوپه را تميز کنيد. 6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد. کوپه توربين WARNING *                   * « موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد». 1) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.2) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور) (c فيلتر روغن روغنکاري (f گيربکس اکسسوري (g پانل گيچج(GAUGE PANEL ) (h مانيفولد هيدروليک (I فيلترهاي هيدروليک 3) به وضعيت پانل گيج توجه کنيد. وسائل اندازه گيري کثيف را تميز کرده. جهت تعمير گيج هاي صدمه ديده برنامه ريزي کرده و در صورتي که گيج ها مقاير معقول را نشان نمي دهند کالبيراسيون آنها را در شات دان چک کنيد. 4) کف کوپعع را از کثافات آب و روغن و ديگر آشغالها پاک کنيد. منشاء مايعات ريخته شده در کوپه را پيدا کنيد. 5) به پاپنيگ، مجاري برقي(CONDULT ) يا ديگر فيتينگ هاي شل يا لرزش دار توجه کنيد و در صورت لزوم جهت تعمير آنها برنامه ريزي کنيد. 6) سطوح کلاچ رااز نظر تميزي يا صدمه احتمالي چک کنيد تميزکردن يا برنامه ريزي تعميراتي لازم را انجام دهيد. 7) از نظر دور هيت شده اجزاء اکسسوري(مثل تغيير رنگ، و رنگ آميزي آن) بازرسي لازم را انجام داده و جهت بازديد تعميراتي يا تست اجزاء مشکوک برنامه ريزي کنيد سيستم هاي آف بيش(OFF-BASE ) 1) به پاپينگ مجاري يا اتصالات شل يا لرزش دار توجه کنيد. در صورت نياز جهت امور تعميراتي برنامه ريزي لارم را انجام دهيد.2) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت يا روغن روغنکاري پاک کنيد. کلي GENERAL1) سيلهاي درب ها را از نظر خرابي چک کنيد. در صورت لزوم جتهت تعويض آنها برنامه ريزي کنيد.2) در وضعيت شات دان سطوح روغن در توربين کمپرسور هواي اتمايزينگ و کمپرسور کمکي(BOOSTER ) هواي اتمايزينگ  را ملاحظه کنيد. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقيق کنيد و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحيح روغن دوباره پر کنيد.ثبت اطلاعات اطلاعات کاري رااز نظر ارزيابي عملکر و تجهيزاتو نياز منديهاي تعميراتي مي بايست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغييرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت مي باشد. توجه قرار دارد فشارهاي سوخت در سيستم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تغييرات درفشار سوخت ممکن است حاکي از کيپ شدگي( کثيفي) راهگاههاي نوزل سوخت يا صدمه ديدگي يا خارج از کالبيراسيون بودن المانهاي اندازه گيري سوخت باشد. تغيير در درجه حرارت اگزوز توربين بايد اندازه گيري شود. افزايش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزاي سيستم احتراق يا مشکلات توزيع سوخت مي کند در صورتي که موضوع فوق تصحيح نشود کم شدن عمر قطعات پائين دست را ميتوان انتظار داشت. يکي از مهمترين کارکردهاي کنترل که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد سيستم کنرتل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتي تريپ درجه حرارت بيش از(OVER TEMPERATURE) مي باشد. ردسيدگي روتين کارکرد و کالبيراسيون اين سيستم ها سايش در قطعات ميسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعي که توربين گاز نو مي باشد) مرجعي عالي مي باشد که پارامترهاي کاري بعي را مي توا با آن مقايسه کرده و ارزيابي کرد. يک سخن از پارامترهاي استارت از سرعت سيگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحراني توالي (CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKS) برحسب زمان از موقع سيگنال اوليه استارت ععلامت خوبي از دقت سيستم کنترل سيستم سوخت نوزل هاي سوخت،جرقه زدن، و سيستم احتراق مي ياشد. انحراف از وضعيت نرمال در تعيين مشکلات احتمالي تغيير در کالبيراسيون يا آسيب ديدگي اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاري بايد ثبت شود تا امکان ارزيابي عملکرد  تجهيزات و نيازهاي تعميراتي فراهم شود اطلاعات مي بايست پس از آنکه توربين گاز در هر شرايط باري به وضعيت پايدار رسيد ثبت شود. وضعيت پايدار(STEADY- STATE ) به وضعيتي اطلاق ميشود که تغيير در درجه حرارت ويل اسپيس در طول مدت 15 دقيقه، بيش از نباشد. لاک شيت هاي (LOG SHEETS) ( برگه هاي اطلاعاتي) پيشنهادي براي کار واحدهاي MS 9001 در ذيل ليست شده اند. MS 9001اطلاعات کارياطلاعات بايد در  بار کامل، بار کامل،  کامل، و در بار کامل (FULL LOAD) ثبت شود. در واحدهاي دو سوخته، اين اطلاعات بايد جهت هر دو نوع سوخت، ثبت شود. سوخت                                                    بار کامل سرعت توربين HP(برحسب RPM)ساعات کاري تعداد استارتهاي دستي(MANUAL)تعداد کل استارت هاتعداد استارتهاي، بارگيري سريعتعداد عملکرد بريکر ژانراتورارتفاع سايت از سطح دريا، فوتفشار در محل سايت، HG، INدرجه حرارت هواي محيط اطرافدرجات حرارت (OF)هوا پس از کولر تبخيري تخليه کمپرسور، چپ تخليه کمپرسور، راستفوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجيآفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي اگزوز توربين، شماره (1)اگزوز توربين، شماره(2) اگزوز توربين، شماره(3)اگزوز توربين، شماره (4)اگزوز توربين، شماره(5)اگزوز توربين، شماره(6)اگزوز توربين، شماره(7)اگزوز توربين، شماره(8)اگزوز توربين، شماره(9) اگزوز توربين، شماره(10)اگزوز توربين، شماره(11)اگزوز توربين، شماره(12)اگزوز توربين، شماره(13)اگزوز توربين، شماره(14)اگزوز توربين، شماره(15)اگزوز توربين، شماره(16)اگزوز توربين، شماره(17)اگزوز توربين، شماره(18)اگزوز توربين، شماره(19)اگزوز توربين، شماره(20)هدر روغنکاري ياتاقان کمپرسور هواي اتمايزينگ، ورودي مانيفولد هواي اتمايزينگ تخليه تانک آب تخليه تانک آبدرين هاي ياتاقانها( در صورت استفاده)جاي خالي (LOCATION)فشارها (PAIG)روغن، خروجي پمپ اصلي روغن، هدر ياتاقان خروجي کمپرسور اصلي هدر آب خنک کننده مدار تريپ هيدروليکي گازوئيل پس از فيلتر اصلي مانيفولد هواي اتمايزينگ فيلتر روغن روغنکاري، تفاضلي نوزل سوخت، شماره 1نوزل سوخت، شماره 2نوزل سوخت، شماره3 نوزل سوخت، شماره 4نوزل سوخت، شماره5نوزل سوخت، شماره6نوزل سوخت، شماره7 نوزل سوخت، شماره8 نوزل سوخت، شماره9 نوزل سوخت، شماره 10نوزل سوخت، شماره 11نوزل سوخت، شماره 12نوزل سوخت، شماره 13نوزل سوخت، شماره14فيلتر LP سوخت، تفاضلي فيلتر HP سوخت، تفاضلي منبع تغذيه گازوئيل( قبل از فيلتر LP)منبع تغذيه گاز(در صورت کاربرد)گاز پس از والو SR و کنترل والو(در صورت کاربرد)مقادير اوليه در محاسبه کارائي(PERFORMANCE INPUTS)فلوي سوختدرجه حرارت گازوئيل( در صورت مطرح بودن کارائي) ارزش حرارتي سوخت ( LHV يا HHV)ژنراتورولتاژ خروجي، 2-1ولتاژ خروجي، 3-2 ولتاژ خروجي، 1-3جريان فاز، 1جريان فاز، 2جريان فاز،3مگا وارولتاژ تحريک جريان تحريک درجه حرارت استاتور، 1درجه حرارت استاتور،2درجه حرارت استاتور، 3درجه حرارت استاتور، 4درجه حرارت استاتور، 5کل کيلووات ساعت کيلووات ساعت( در صورت انجام شدن کارائي)زمان(ثانيه) براي بيست...

تحقیق در مورد ژنراتور ژنراتور سپراتورهای اینرسی پیش فیلتر های میانی کاربرد ژنوراتور

109 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقتعميرات برنامه ريزي شده توربين بازرسي هاي در حين کار واحد بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتبا با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد. نگهداري از واحد علاوه بر دوشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.WARNING کابينت کنترل(control cab )*                      *  « در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.NOTE :«  تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود. 2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد. 3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوع(AIR COMDITIONER) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد. 4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد. 5) کف کوپه را تميز کنيد. 6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد. کوپه توربين WARNING *                   * « موقع کارکردن در کوپه توربين تمام...

طرح ژنراتور کار آفرینی تولید پوشال کولر تحقیق ژنراتور در مورد پوستر تحقیق تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان پروژه مورد کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي تحقیق تحقیق در مورد ژنراتور تحقیق مورد در مورد ژنتیک تحقیق تحقیق در مورد ژن تحقیق تحقیق در مورد پمپ ها تحقیق ژنراتور در مورد پمپ های هیدرولیكی تحقیق در در مورد پلی پروپیلن تحقیق تحقیق در مورد پل شیشه ای گراند کانیون طرح ژنراتور توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال تحقیق در در مورد لیزر تحقیق مورد در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک تحقیق مورد در مورد پگماتیت تحقیق در در مورد گیاهان مرتعی تحقیق مورد در مورد گیاه چغندر قند تحقیق در در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس مقاله در با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب تحقیق مورد در مورد کودتا تحقیق مورد در مورد علم جبر تحقیق مورد در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن تحقیق مورد در مورد کنه گاوی تحقیق در در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس تحقیق تحقیق در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي تحقیق تحقیق در مورد کمبود آهن تحقیق مورد در مورد کمپوت و روش تهیه آن تحقیق تحقیق در مورد گل ميناي چمني تحقیق ژنراتور در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم تحقیق در در مورد کلیسم تحقیق مورد در مورد گلرنگ تحقیق ژنراتور در مورد گلخانه تحقیق مورد در مورد راز آفرینش تحقیق ژنراتور در مورد گل کلم تحقیق تحقیق در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها تحقیق ژنراتور در مورد گسترش مديريت کشاورزي مقاله تحقیق با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب گزارش مورد مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش در گزارش عملي آب و خاك تحقیق ژنراتور در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي تحقیق تحقیق در مورد گرما تحقیق تحقیق در مورد گرافیک رایانه ای مقاله تحقیق با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن تحقیق در در مورد گاورنر تحقیق در در مورد کاغذ و مقوا دانلود ژنراتور بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی وکتور تحقیق نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود مورد فایل لایه باز(psd)کارت دعوت وکتور در های متنوع و زیبای گل گلی دانلود ژنراتور بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود مورد وکتور گل گلی رز صورتی وکتور مورد اسلیمی ، بته جقه و گلدار فریم در عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود ژنراتور وکتور بته جقه بک تحقیق گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود تحقیق کلیپ آرت و آبنما دانلود تحقیق وکتور گل گلی ِ گل رز دانلود مورد قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه پس ژنراتور زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی دانلود مورد فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود ژنراتور فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 وکتور تحقیق پترن گلدار از شاتر استوک دانلود مورد فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود ژنراتور بک گراند لایه باز گل رز دانلود تحقیق بک گراند لایه باز کودکانه دانلود ژنراتور وکتور پترن گل گلی دانلود در بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden) دانلود تحقیق بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود ژنراتور بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول) دانلود ژنراتور فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود مورد بک گراند با کیفیت گل گلی 1 فایل در لایه باز شکوفه های بهاری دانلود ژنراتور طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD) دانلود مورد بک گراند لایه باز گل زنبق دانلود مورد کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1 فون ژنراتور کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک دانلود تحقیق وکتور قاب گلدار رز صورتی فریم تحقیق عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا پس مورد زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت) مورد دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی) وکتور ژنراتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 دانلود تحقیق فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود در فون لایه باز آتلیه کودک- کد5 ژنراتور دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم تحقیق عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه در دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2 دانلود ژنراتور بک گراند با طرح گل مورد دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload) تحقیق دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload) وکتور تحقیق نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 مجموعه مورد 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل دانلود ژنراتور مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی دانلود تحقیق مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی دانلود مورد مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی وکتور تحقیق های متنوع و زیبای گل گلی وکتور مورد نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود در فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 فریم در عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود در وکتور بته جقه دانلود مورد بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی فریم ژنراتور عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا وکتور در نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 وکتور مورد پترن گلدار از شاتر استوک وکتور ژنراتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 وکتور مورد های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک فایل ژنراتور های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی پترن تحقیق خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره وکتور تحقیق برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator وکتور ژنراتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار دانلود تحقیق وکتور قاب گلدار رز صورتی بک ژنراتور گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود تحقیق فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود مورد فون و فریم لایه باز کودک 3 دانلود تحقیق بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود تحقیق فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم مورد های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا وکتور مورد پترن توپ توپی و گل گلی پس در زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی دانلود تحقیق بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود در وکتور نقوش هندسی و کاشی وکتور ژنراتور های گل رز صورتی دانلود تحقیق وکتور گل گلی ِ گل رز فایل تحقیق لایه باز شکوفه های بهاری دانلود تحقیق وکتور گل گلی رز صورتی دانلود تحقیق فریم لایه باز کودکانه-کد3 آبجکت مورد انواع وسایل روشنایی دانلود مورد فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload) کلیپ تحقیق آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها دانلود تحقیق فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود در کلیپ آرت و آبنما دانلود در وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا دانلود ژنراتور وکتور پترن گل رز دانلود در فون و فریم لایه باز کودک فریم مورد عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه پس مورد زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی وکتور مورد بک گراند گلهای ختایی فون مورد لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload) دانلود ژنراتور فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود در مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی

تحقیق در مورد ژنراتور

109 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

تعميرات برنامه ريزي شده توربين

بازرسي هاي در حين کار واحد

بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتبا با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد.

 نگهداري از واحد

علاوه بر دوشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.

WARNING

 

کابينت کنترل(control cab )

*                      *

 

 « در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»

1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.

NOTE :«  تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود.

 2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد.

 3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوع(AIR COMDITIONER) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد.

 4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.

 5) کف کوپه را تميز کنيد.

 6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد.

 کوپه توربين

WARNING

 

*                   *

 

« موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد».

 1) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.

2) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.

a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل

(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)

(c فيلتر روغن روغنکاري

(f گيربکس اکسسوري

(g پانل گيچج(GAUGE PANEL )

(h مانيفولد هيدروليک

(I فيلترهاي هيدروليک

3) به وضعيت پانل گيج توجه کنيد. وسائل اندازه گيري کثيف را تميز کرده. جهت تعمير گيج هاي صدمه ديده برنامه ريزي کرده و در صورتي که گيج ها مقاير معقول را نشان نمي دهند کالبيراسيون آنها را در شات دان چک کنيد.

 4) کف کوپعع را از کثافات آب و روغن و ديگر آشغالها پاک کنيد. منشاء مايعات ريخته شده در کوپه را پيدا کنيد.

5) به پاپنيگ، مجاري برقي(CONDULT ) يا ديگر فيتينگ هاي شل يا لرزش دار توجه کنيد و در صورت لزوم جهت تعمير آنها برنامه ريزي کنيد.

 6) سطوح کلاچ رااز نظر تميزي يا صدمه احتمالي چک کنيد تميزکردن يا برنامه ريزي تعميراتي لازم را انجام دهيد.

 7) از نظر دور هيت شده اجزاء اکسسوري(مثل تغيير رنگ، و رنگ آميزي آن) بازرسي لازم را انجام داده و جهت بازديد تعميراتي يا تست اجزاء مشکوک برنامه ريزي کنيد

سيستم هاي آف بيش(OFF-BASE )

1) به پاپينگ مجاري يا اتصالات شل يا لرزش دار توجه کنيد. در صورت نياز جهت امور تعميراتي برنامه ريزي لارم را انجام دهيد.

2) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت يا روغن روغنکاري پاک کنيد.

 کلي GENERAL

1) سيلهاي درب ها را از نظر خرابي چک کنيد. در صورت لزوم جتهت تعويض آنها برنامه ريزي کنيد.

2) در وضعيت شات دان سطوح روغن در توربين کمپرسور هواي اتمايزينگ و کمپرسور کمکي(BOOSTER ) هواي اتمايزينگ  را ملاحظه کنيد. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقيق کنيد و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحيح روغن دوباره پر کنيد.

ثبت اطلاعات

اطلاعات کاري رااز نظر ارزيابي عملکر و تجهيزاتو نياز منديهاي تعميراتي مي بايست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغييرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت مي باشد. توجه قرار دارد فشارهاي سوخت در سيستم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تغييرات درفشار سوخت ممکن است حاکي از کيپ شدگي( کثيفي) راهگاههاي نوزل سوخت يا صدمه ديدگي يا خارج از کالبيراسيون بودن المانهاي اندازه گيري سوخت باشد. تغيير در درجه حرارت اگزوز توربين بايد اندازه گيري شود. افزايش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزاي سيستم احتراق يا مشکلات توزيع سوخت مي کند در صورتي که موضوع فوق تصحيح نشود کم شدن عمر قطعات پائين دست را ميتوان انتظار داشت. يکي از مهمترين کارکردهاي کنترل که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد سيستم کنرتل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتي تريپ درجه حرارت بيش از(OVER TEMPERATURE) مي باشد.

 ردسيدگي روتين کارکرد و کالبيراسيون اين سيستم ها سايش در قطعات ميسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعي که توربين گاز نو مي باشد) مرجعي عالي مي باشد که پارامترهاي کاري بعي را مي توا با آن مقايسه کرده و ارزيابي کرد. يک سخن از پارامترهاي استارت از سرعت سيگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحراني توالي (CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKS) برحسب زمان از موقع سيگنال اوليه استارت ععلامت خوبي از دقت سيستم کنترل سيستم سوخت نوزل هاي سوخت،جرقه زدن، و سيستم احتراق مي ياشد. انحراف از وضعيت نرمال در تعيين مشکلات احتمالي تغيير در کالبيراسيون يا آسيب ديدگي اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاري بايد ثبت شود تا امکان ارزيابي عملکرد  تجهيزات و نيازهاي تعميراتي فراهم شود اطلاعات مي بايست پس از آنکه توربين گاز در هر شرايط باري به وضعيت پايدار رسيد ثبت شود. وضعيت پايدار(STEADY- STATE ) به وضعيتي اطلاق ميشود که تغيير در درجه حرارت ويل اسپيس در طول مدت 15 دقيقه، بيش از نباشد. لاک شيت هاي (LOG SHEETS) ( برگه هاي اطلاعاتي) پيشنهادي براي کار واحدهاي MS 9001 در ذيل ليست شده اند.

MS 9001

اطلاعات کاري

اطلاعات بايد در  بار کامل، بار کامل،  کامل، و در بار کامل (FULL LOAD) ثبت شود. در واحدهاي دو سوخته، اين اطلاعات بايد جهت هر دو نوع سوخت، ثبت شود.

سوخت                                                    بار کامل

سرعت توربين HP(برحسب RPM)

ساعات کاري

تعداد استارتهاي دستي(MANUAL)

تعداد کل استارت ها

تعداد استارتهاي، بارگيري سريع

تعداد عملکرد بريکر ژانراتور

ارتفاع سايت از سطح دريا، فوت

فشار در محل سايت، HG، IN

درجه حرارت هواي محيط اطراف

درجات حرارت (OF)

هوا پس از کولر تبخيري

تخليه کمپرسور، چپ

تخليه کمپرسور، راست

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

اگزوز توربين، شماره (1)

اگزوز توربين، شماره(2)

اگزوز توربين، شماره(3)

اگزوز توربين، شماره (4)

اگزوز توربين، شماره(5)

اگزوز توربين، شماره(6)

اگزوز توربين، شماره(7)

اگزوز توربين، شماره(8)

اگزوز توربين، شماره(9)

 اگزوز توربين، شماره(10)

اگزوز توربين، شماره(11)

اگزوز توربين، شماره(12)

اگزوز توربين، شماره(13)

اگزوز توربين، شماره(14)

اگزوز توربين، شماره(15)

اگزوز توربين، شماره(16)

اگزوز توربين، شماره(17)

اگزوز توربين، شماره(18)

اگزوز توربين، شماره(19)

اگزوز توربين، شماره(20)

هدر روغنکاري ياتاقان

کمپرسور هواي اتمايزينگ، ورودي

مانيفولد هواي اتمايزينگ

تخليه تانک آب

تخليه تانک آب

درين هاي ياتاقانها( در صورت استفاده)

جاي خالي (LOCATION)

فشارها (PAIG)

روغن، خروجي پمپ اصلي

روغن، هدر ياتاقان

خروجي کمپرسور اصلي

هدر آب خنک کننده

مدار تريپ هيدروليکي

گازوئيل پس از فيلتر اصلي

مانيفولد هواي اتمايزينگ

فيلتر روغن روغنکاري، تفاضلي

نوزل سوخت، شماره 1

نوزل سوخت، شماره 2

نوزل سوخت، شماره3

نوزل سوخت، شماره 4

نوزل سوخت، شماره5

نوزل سوخت، شماره6

نوزل سوخت، شماره7

نوزل سوخت، شماره8

نوزل سوخت، شماره9

نوزل سوخت، شماره 10

نوزل سوخت، شماره 11

نوزل سوخت، شماره 12

نوزل سوخت، شماره 13

نوزل سوخت، شماره14

فيلتر LP سوخت، تفاضلي

فيلتر HP سوخت، تفاضلي

منبع تغذيه گازوئيل( قبل از فيلتر LP)

منبع تغذيه گاز(در صورت کاربرد)

گاز پس از والو SR و کنترل والو(در صورت کاربرد)

مقادير اوليه در محاسبه کارائي

(PERFORMANCE INPUTS)

فلوي سوخت

درجه حرارت گازوئيل( در صورت مطرح بودن کارائي) 

ارزش حرارتي سوخت ( LHV يا HHV)

ژنراتور

ولتاژ خروجي، 2-1

ولتاژ خروجي، 3-2

ولتاژ خروجي، 1-3

جريان فاز، 1

جريان فاز، 2

جريان فاز،3

مگا وار

ولتاژ تحريک

جريان تحريک

درجه حرارت استاتور، 1

درجه حرارت استاتور،2

درجه حرارت استاتور، 3

درجه حرارت استاتور، 4

درجه حرارت استاتور، 5

کل کيلووات ساعت

کيلووات ساعت( در صورت انجام شدن کارائي)

زمان(ثانيه) براي بيست دور چرخش ديسک KWHR

مقدار ثابت وسيله اندازه گيري KWHR

اطلاعات لرزش

بار

RPM-HP

گيربکس اکسسوري، H

گيربکس اکسسوري،V

گيربکس اکسسوري، A

کوپلينگ اکسسوري، طرف گيربکس

کوپلينگ اکسسوري، طرف توربين

پوسته کمپرسور، H( در پايه ساپورت)

پوسته کمپرسور، V (در پايه ساپورت)

پوسته کمپرسور، A( در پايه ساپورت)

پوسته توربين، H( در پايه ساپورت)

پوسته توربين، V( در پايه ساپورت)

پوسته توربين، A( در پايه ساپورت)

کوپلينگ بار، طرف توربين

کوپلينگ بار، طرف بار

وسيله بحرکت درآورده شده، ژنراتور

طرف توربين،H

طرف توربين، V

طرف توربين، A

طرف ديگر( خارجي)،H

طرف ديگر، V

طرف ديگر، A

چک هاي کرنکنيگ( تنظيمات نهائي)

 

1) کورس باي پاس والو پمپ سوخت يا والوگاز

اشتغال (FIRE) (فاير)

گرم شدن WARM UP (وارم آپ)

شتاب گيري ACCELERATION

حداکثر

حداقل

2) تنظيمات رله سرعت( سرعت توربين)

14  HM

14  HA

14  HS

14  HR

3) اور اسپيد

توربين گاز

وسيله راه انداز( در صورت کاربرد)

متفرقه

سطح تانک روغن

سطح تانک آب خنک کننده


nbsp nbsp nbsp اگزوز توربين شماره ويل اسپيس مرحله پايه ساپورت پوسته درجه حرارت اگزوز ساپورت پوسته توربين مورد توجه قرار نوزل سوخت شماره برنامه ريزي کنيد مورد بازرسي قرار nbsp nbsp اگزوز توربين توربين شماره ويل اسپيس اسپيس مرحله برنامه ريزي توربين شماره اگزوز اسپيس حرارت مرحله خارجي برنامه سيستم کمپرسور


سایر محصولات :

طرح کار آفرینی تولید پوشال کولر


تحقیق در مورد پوستر


تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان


پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي


تحقیق در مورد ژنراتور


تحقیق در مورد ژنتیک


تحقیق در مورد ژن


تحقیق در مورد پمپ ها


تحقیق در مورد پمپ های هیدرولیكی


تحقیق در مورد پلی پروپیلن


تحقیق در مورد پل شیشه ای گراند کانیون


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال


تحقیق در مورد لیزر


تحقیق در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک


تحقیق در مورد پگماتیت


تحقیق در مورد گیاهان مرتعی


تحقیق در مورد گیاه چغندر قند


تحقیق در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس


مقاله با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب


تحقیق در مورد کودتا


تحقیق در مورد علم جبر


تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن


تحقیق در مورد کنه گاوی


تحقیق در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس


تحقیق در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي


تحقیق در مورد کمبود آهن


تحقیق در مورد کمپوت و روش تهیه آن


تحقیق در مورد گل ميناي چمني


تحقیق در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم


تحقیق در مورد کلیسم


تحقیق در مورد گلرنگ


تحقیق در مورد گلخانه


تحقیق در مورد راز آفرینش


تحقیق در مورد گل کلم


تحقیق در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها


تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي


مقاله با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب


گزارش مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش


گزارش عملي آب و خاك


تحقیق در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي


تحقیق در مورد گرما


تحقیق در مورد گرافیک رایانه ای


مقاله با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن


تحقیق در مورد گاورنر


تحقیق در مورد کاغذ و مقوا


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فایل لایه باز(psd)کارت دعوت


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


دانلود قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند لایه باز گل رز


دانلود بک گراند لایه باز کودکانه


دانلود وکتور پترن گل گلی


دانلود بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden)


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 1


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD)


دانلود بک گراند لایه باز گل زنبق


دانلود کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1


فون کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت)


دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد5


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2


دانلود بک گراند با طرح گل


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل


دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی


دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


وکتور های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک


فایل های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی


پترن خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره


وکتور برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون و فریم لایه باز کودک 3


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا


وکتور پترن توپ توپی و گل گلی


پس زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود وکتور نقوش هندسی و کاشی


وکتور های گل رز صورتی


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


دانلود فریم لایه باز کودکانه-کد3


آبجکت انواع وسایل روشنایی


دانلود فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


کلیپ آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا


دانلود وکتور پترن گل رز


دانلود فون و فریم لایه باز کودک


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


وکتور بک گراند گلهای ختایی


فون لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامیتگ ها :nbsp nbsp nbsp اگزوز توربين شماره ويل اسپيس مرحله پايه ساپورت پوسته درجه حرارت اگزوز ساپورت پوسته توربين مورد توجه قرار نوزل سوخت شماره برنامه ريزي کنيد مورد بازرسي قرار nbsp nbsp اگزوز توربين توربين شماره ويل اسپيس اسپيس مرحله برنامه ريزي توربين شماره اگزوز اسپيس حرارت مرحله خارجي برنامه سيستم کمپرسور
سایر محصولات