تحقیق در مورد گاورنر - دانلود تحقیق مقاله پروژه
تحقیق در مورد گاورنر
تحقیق در مورد گاورنر

تحقیق در مورد گاورنر

25 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقگاورنر دستگاهي است که ميزان سوخت ورودي به موتور را براي دستيابي به بهترين دور ممکن, تنظيم مي کند. گاورنرهاي جديد داراي دو قسمت الكترونيكي و هيدروليكي مي‎باشند.   1- قسمت الكترونيكي گاورنر يك كنترل‎كننده الكترونيكي حلقه بسته (close loop) ، مجهز به PLC ، به‌صورت كاملا” دوتايي (Full redundant)، كنترل سيستم را بر عهده مي‌گيرد. سيگنال‎هاي ورودي اين كنترل‎كننده معمولا" عبارتند از: -          سيگنال آنالوگ سرعت توربين، از خروجي سنسورهاي سرعت توربين (mA20-4) -          سيگنال آنالوگ نشان‎دهنده موقعيت ويكت گيت‌هاي توربين(mA20-4) -         ...

تحقیق در مورد گاورنر گاورنر نیروگاه ژنراتور سیستم تحریک یکسو کننده

دانلود 25 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقگاورنر دستگاهي است که ميزان سوخت ورودي به موتور را براي دستيابي به بهترين دور ممکن, تنظيم مي کند. گاورنرهاي جديد داراي دو قسمت الكترونيكي و هيدروليكي مي‎باشند.   1- قسمت الكترونيكي گاورنر يك كنترل‎كننده الكترونيكي حلقه بسته (close loop) ، مجهز به PLC ، به‌صورت كاملا” دوتايي (Full redundant)، كنترل سيستم را بر عهده مي‌گيرد. سيگنال‎هاي ورودي اين كنترل‎كننده معمولا" عبارتند از: -          سيگنال آنالوگ سرعت توربين، از خروجي سنسورهاي سرعت توربين (mA20-4) -          سيگنال آنالوگ نشان‎دهنده موقعيت ويكت گيت‌هاي توربين(mA20-4) -          سيگنال آنالوگ نشان‎دهنده توان خروجي ژنراتور (mA20-4) بر اســــاس سيگنـــــال‎هاي ورودي فــوق و پــردازش آن‌ها در كنتـرل‌كننده PLC، سيگنال خروجــي گـــاورنر الكتـــرونيكي (mA20-4) به شـــير راهنمـــا(Pilot valve)  اعمـــال شـــده و با عمــلكرد اين شيـر، فشـــار و دبــي لازم روغـــن براي حركــــت سـرووموتور و دريچه‎هـــاي هـــادي توربيـــن(wicket gates) از طريـق شيـــر كنتـــرل اصـــلي(main valve) گاورنر فراهم مي‎گردد. كنتـــرل‎كننده فــوق معمولا" به صـورت دوتــايي بـــه عنــوان گاورنــر اصلي و گاورنر پشتيبان در تابلوي كنترل گاورنر قرار مي‌گيرند.  در صـــورت بروز اشكال در گاورنر اصلي(main) ، كنترل سيستم به صورت خودكار، به گاورنر پشتيبان (backup)  منتقل مي‎شود.   سيستم كنترل گاورنر داراي سه حالت عملكرد به شرح زير است: -          حـــالت كنتــــرل ســـرعت با كنترل‎كننده PID (speed control)  -          حالت كنترل مقدار بازشدگي دريچه‎هاي هادي(wicket gate)  توربين با كنترل‎كننده تناسبي (‍P)(opening control)  -          حالت كنترل توان خروجي ژنراتور با كنترل‎كننده  PID (Power control)      2- قسمت هيدروليكي گاورنر قســـمت هيدروليكي گاورنر شامل تجهيزات زير مي‎باشد: -          عمــل‎كننده‎هـــاي الكتروهـــيدروليكي براي تبديل سيگنال‎هاي الكتريكي به مقـــادير مكــانيكي متناظر -          تقويت‎كننده هيدروليكي -          واحد تأمين فشار روغن از اين واحـــد به منظـــور تأميـــن فشـــار روغــــن بـــراي عمــــلكرد سرومــــوتورهاي تـــوربين و نهايتا” باز و بسته شدن ويكت گيت‌هاي توربين استفاده مي‎شود. سيستم روغـن گـاورنر شامل مخــزن روغن، تانك فشار روغن/هوا(Air Oil Vessel) ، دو دستگاه پمـپ روغـــن گـــاورنر، شيرهاي سولونوئيدي، شير هيدروليكي، سيستم خنك‎كن روغن (شامل دو دستگاه پمپ، كولر و فيلتر دوتايي مربوطه)، تجهيزات كنترل و اندازه‎گيري، لوله‎كشي و غيره مي‎باشد. برق سيســـتم كنتــــرل گـــاورنر از دو فيـــدر مجــزا،از سيستم DC نيروگاه تأمين مي‎شود  ...

تحقیق در مورد گاورنر گاورنر نیروگاه ژنراتور سیستم تحریک یکسو کننده

25 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقگاورنر دستگاهي است که ميزان سوخت ورودي به موتور را براي دستيابي به بهترين دور ممکن, تنظيم مي کند. گاورنرهاي جديد داراي دو قسمت الكترونيكي و هيدروليكي مي‎باشند.   1- قسمت الكترونيكي گاورنر يك كنترل‎كننده الكترونيكي حلقه بسته (close loop) ، مجهز به PLC ، به‌صورت كاملا” دوتايي (Full redundant)، كنترل سيستم را بر عهده مي‌گيرد. سيگنال‎هاي ورودي اين كنترل‎كننده معمولا" عبارتند از: -          سيگنال آنالوگ سرعت توربين، از خروجي سنسورهاي سرعت توربين (mA20-4) -          سيگنال آنالوگ نشان‎دهنده موقعيت ويكت گيت‌هاي توربين(mA20-4) -          سيگنال آنالوگ نشان‎دهنده توان خروجي ژنراتور (mA20-4) بر اســــاس سيگنـــــال‎هاي ورودي فــوق و پــردازش آن‌ها در كنتـرل‌كننده PLC، سيگنال خروجــي گـــاورنر الكتـــرونيكي (mA20-4) به شـــير راهنمـــا(Pilot valve)  اعمـــال شـــده و با عمــلكرد اين شيـر، فشـــار و دبــي لازم روغـــن براي حركــــت سـرووموتور و دريچه‎هـــاي هـــادي توربيـــن(wicket gates) از طريـق شيـــر كنتـــرل اصـــلي(main valve) گاورنر فراهم مي‎گردد. كنتـــرل‎كننده فــوق معمولا" به صـورت دوتــايي بـــه عنــوان گاورنــر اصلي و گاورنر پشتيبان در تابلوي كنترل گاورنر قرار مي‌گيرند.  در صـــورت بروز اشكال در گاورنر اصلي(main) ، كنترل سيستم به صورت خودكار، به گاورنر پشتيبان (backup)  منتقل مي‎شود.   سيستم كنترل گاورنر داراي سه حالت عملكرد به شرح زير است: -          حـــالت كنتــــرل ســـرعت با كنترل‎كننده PID (speed control)  -          حالت كنترل مقدار بازشدگي دريچه‎هاي هادي(wicket gate)  توربين با كنترل‎كننده تناسبي (‍P)(opening control)  -          حالت كنترل توان خروجي ژنراتور با كنترل‎كننده  PID (Power control)      2- قسمت هيدروليكي گاورنر قســـمت هيدروليكي گاورنر شامل تجهيزات زير مي‎باشد: -          عمــل‎كننده‎هـــاي الكتروهـــيدروليكي براي تبديل سيگنال‎هاي الكتريكي به مقـــادير مكــانيكي متناظر -          تقويت‎كننده هيدروليكي -          واحد تأمين فشار روغن از اين واحـــد به منظـــور تأميـــن فشـــار روغــــن بـــراي عمــــلكرد سرومــــوتورهاي تـــوربين و نهايتا” باز و بسته شدن ويكت گيت‌هاي توربين استفاده مي‎شود. سيستم روغـن گـاورنر شامل مخــزن روغن، تانك فشار روغن/هوا(Air Oil Vessel) ، دو دستگاه پمـپ روغـــن گـــاورنر، شيرهاي سولونوئيدي، شير هيدروليكي، سيستم خنك‎كن روغن (شامل دو دستگاه پمپ، كولر و فيلتر دوتايي مربوطه)، تجهيزات كنترل و اندازه‎گيري، لوله‎كشي و غيره...

طرح گاورنر کار آفرینی تولید پوشال کولر تحقیق مورد در مورد پوستر تحقیق گاورنر در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان پروژه تحقیق کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي تحقیق تحقیق در مورد ژنراتور تحقیق تحقیق در مورد ژنتیک تحقیق تحقیق در مورد ژن تحقیق گاورنر در مورد پمپ ها تحقیق گاورنر در مورد پمپ های هیدرولیكی تحقیق تحقیق در مورد پلی پروپیلن تحقیق گاورنر در مورد پل شیشه ای گراند کانیون طرح تحقیق توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال تحقیق در در مورد لیزر تحقیق مورد در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک تحقیق تحقیق در مورد پگماتیت تحقیق گاورنر در مورد گیاهان مرتعی تحقیق در در مورد گیاه چغندر قند تحقیق مورد در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس مقاله مورد با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب تحقیق مورد در مورد کودتا تحقیق تحقیق در مورد علم جبر تحقیق در در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن تحقیق گاورنر در مورد کنه گاوی تحقیق تحقیق در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس تحقیق گاورنر در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي تحقیق تحقیق در مورد کمبود آهن تحقیق در در مورد کمپوت و روش تهیه آن تحقیق تحقیق در مورد گل ميناي چمني تحقیق گاورنر در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم تحقیق گاورنر در مورد کلیسم تحقیق تحقیق در مورد گلرنگ تحقیق گاورنر در مورد گلخانه تحقیق مورد در مورد راز آفرینش تحقیق گاورنر در مورد گل کلم تحقیق گاورنر در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها تحقیق مورد در مورد گسترش مديريت کشاورزي مقاله مورد با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب گزارش مورد مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش مورد گزارش عملي آب و خاك تحقیق تحقیق در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي تحقیق گاورنر در مورد گرما تحقیق گاورنر در مورد گرافیک رایانه ای مقاله در با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن تحقیق در در مورد گاورنر تحقیق گاورنر در مورد کاغذ و مقوا دانلود گاورنر بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی وکتور گاورنر نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود در فایل لایه باز(psd)کارت دعوت وکتور در های متنوع و زیبای گل گلی دانلود مورد بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود مورد وکتور گل گلی رز صورتی وکتور در اسلیمی ، بته جقه و گلدار فریم در عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود در وکتور بته جقه بک گاورنر گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود مورد کلیپ آرت و آبنما دانلود مورد وکتور گل گلی ِ گل رز دانلود مورد قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه پس گاورنر زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی دانلود مورد فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود تحقیق فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 وکتور گاورنر پترن گلدار از شاتر استوک دانلود تحقیق فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود گاورنر بک گراند لایه باز گل رز دانلود گاورنر بک گراند لایه باز کودکانه دانلود گاورنر وکتور پترن گل گلی دانلود مورد بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden) دانلود مورد بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود گاورنر بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول) دانلود مورد فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود تحقیق بک گراند با کیفیت گل گلی 1 فایل تحقیق لایه باز شکوفه های بهاری دانلود گاورنر طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD) دانلود تحقیق بک گراند لایه باز گل زنبق دانلود تحقیق کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1 فون در کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک دانلود گاورنر وکتور قاب گلدار رز صورتی فریم تحقیق عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا پس تحقیق زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت) تحقیق دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی) وکتور تحقیق نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 دانلود گاورنر فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود مورد فون لایه باز آتلیه کودک- کد5 مورد دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم مورد عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه گاورنر دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2 دانلود تحقیق بک گراند با طرح گل تحقیق دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload) در دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload) وکتور گاورنر نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 مجموعه مورد 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل دانلود گاورنر مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی دانلود گاورنر مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی دانلود مورد مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی وکتور در های متنوع و زیبای گل گلی وکتور در نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود گاورنر فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 فریم مورد عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود گاورنر وکتور بته جقه دانلود مورد بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی فریم مورد عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا وکتور در نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 وکتور در پترن گلدار از شاتر استوک وکتور گاورنر نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 وکتور تحقیق های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک فایل در های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی پترن تحقیق خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره وکتور در برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator وکتور تحقیق اسلیمی ، بته جقه و گلدار دانلود گاورنر وکتور قاب گلدار رز صورتی بک در گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود گاورنر فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود تحقیق فون و فریم لایه باز کودک 3 دانلود تحقیق بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود تحقیق فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم تحقیق های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا وکتور مورد پترن توپ توپی و گل گلی پس در زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی دانلود تحقیق بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود تحقیق وکتور نقوش هندسی و کاشی وکتور مورد های گل رز صورتی دانلود گاورنر وکتور گل گلی ِ گل رز فایل در لایه باز شکوفه های بهاری دانلود گاورنر وکتور گل گلی رز صورتی دانلود مورد فریم لایه باز کودکانه-کد3 آبجکت در انواع وسایل روشنایی دانلود تحقیق فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload) کلیپ تحقیق آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها دانلود مورد فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود مورد کلیپ آرت و آبنما دانلود تحقیق وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا دانلود گاورنر وکتور پترن گل رز دانلود گاورنر فون و فریم لایه باز کودک فریم گاورنر عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه پس تحقیق زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی وکتور در بک گراند گلهای ختایی فون در لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload) دانلود در فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود مورد مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی

تحقیق در مورد گاورنر

25 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

گاورنر دستگاهي است که ميزان سوخت ورودي به موتور را براي دستيابي به بهترين دور ممکن, تنظيم مي کند.

گاورنرهاي جديد داراي دو قسمت الكترونيكي و هيدروليكي ميباشند.

 

 

 

1- قسمت الكترونيكي گاورنر

 

يك كنترلكننده الكترونيكي حلقه بسته (close loop) ، مجهز به PLC ، به‌صورت كاملا” دوتايي (Full redundant)، كنترل سيستم را بر عهده مي‌گيرد.

 

سيگنالهاي ورودي اين كنترلكننده معمولا" عبارتند از:

 

-          سيگنال آنالوگ سرعت توربين، از خروجي سنسورهاي سرعت توربين (mA20-4)

 

-          سيگنال آنالوگ نشاندهنده موقعيت ويكت گيت‌هاي توربين(mA20-4)

 

-          سيگنال آنالوگ نشاندهنده توان خروجي ژنراتور (mA20-4)

 

بر اســــاس سيگنـــــالهاي ورودي فــوق و پــردازش آن‌ها در كنتـرل‌كننده PLC، سيگنال خروجــي گـــاورنر الكتـــرونيكي (mA20-4) به شـــير راهنمـــا(Pilot valve)  اعمـــال شـــده و با عمــلكرد اين شيـر، فشـــار و دبــي لازم روغـــن براي حركــــت سـرووموتور و دريچههـــاي هـــادي توربيـــن(wicket gates) از طريـق شيـــر كنتـــرل اصـــلي(main valve) گاورنر فراهم ميگردد.

 

كنتـــرلكننده فــوق معمولا" به صـورت دوتــايي بـــه عنــوان گاورنــر اصلي و گاورنر پشتيبان در تابلوي كنترل گاورنر قرار مي‌گيرند.

 

در صـــورت بروز اشكال در گاورنر اصلي(main) ، كنترل سيستم به صورت خودكار، به گاورنر پشتيبان (backup)  منتقل ميشود.

 

 

 

سيستم كنترل گاورنر داراي سه حالت عملكرد به شرح زير است:

 

-          حـــالت كنتــــرل ســـرعت با كنترلكننده PID (speed control)

 

-          حالت كنترل مقدار بازشدگي دريچههاي هادي(wicket gate)  توربين با كنترلكننده تناسبي (‍P)(opening control)

 

-          حالت كنترل توان خروجي ژنراتور با كنترلكننده  PID (Power control)

 

 

 

 

 

2- قسمت هيدروليكي گاورنر

 

قســـمت هيدروليكي گاورنر شامل تجهيزات زير ميباشد:

 

-          عمــلكنندههـــاي الكتروهـــيدروليكي براي تبديل سيگنالهاي الكتريكي به مقـــادير مكــانيكي متناظر

 

-          تقويتكننده هيدروليكي

 

-          واحد تأمين فشار روغن

 

از اين واحـــد به منظـــور تأميـــن فشـــار روغــــن بـــراي عمــــلكرد سرومــــوتورهاي تـــوربين و نهايتا” باز و بسته شدن ويكت گيت‌هاي توربين استفاده ميشود.

 

سيستم روغـن گـاورنر شامل مخــزن روغن، تانك فشار روغن/هوا(Air Oil Vessel) ، دو دستگاه پمـپ روغـــن گـــاورنر، شيرهاي سولونوئيدي، شير هيدروليكي، سيستم خنككن روغن (شامل دو دستگاه پمپ، كولر و فيلتر دوتايي مربوطه)، تجهيزات كنترل و اندازهگيري، لولهكشي و غيره ميباشد.

 

برق سيســـتم كنتــــرل گـــاورنر از دو فيـــدر مجــزا،از سيستم DC نيروگاه تأمين ميشود

 


nbsp nbsp nbsp nbsp سيگنال آنالوگ nbsp nbsp سيگنال control nbsp nbsp سيگنال آنالوگ نشانlrm ميlrm باشد nbsp nbsp nbsp حالت nbsp حالت كنترل آنالوگ نشانlrm دهنده nbsp nbsp كنترلlrm كننده سيگنال آنالوگ nbsp سيگنال control nbsp آنالوگ نشانlrm نشانlrm دهنده كنترل سيستم توربين ma20 گاورنر كننده كنترل ميlrm سيستم توربين كنترلlrm هيدروليكي


سایر محصولات :

طرح کار آفرینی تولید پوشال کولر


تحقیق در مورد پوستر


تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان


پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي


تحقیق در مورد ژنراتور


تحقیق در مورد ژنتیک


تحقیق در مورد ژن


تحقیق در مورد پمپ ها


تحقیق در مورد پمپ های هیدرولیكی


تحقیق در مورد پلی پروپیلن


تحقیق در مورد پل شیشه ای گراند کانیون


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال


تحقیق در مورد لیزر


تحقیق در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک


تحقیق در مورد پگماتیت


تحقیق در مورد گیاهان مرتعی


تحقیق در مورد گیاه چغندر قند


تحقیق در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس


مقاله با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب


تحقیق در مورد کودتا


تحقیق در مورد علم جبر


تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن


تحقیق در مورد کنه گاوی


تحقیق در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس


تحقیق در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي


تحقیق در مورد کمبود آهن


تحقیق در مورد کمپوت و روش تهیه آن


تحقیق در مورد گل ميناي چمني


تحقیق در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم


تحقیق در مورد کلیسم


تحقیق در مورد گلرنگ


تحقیق در مورد گلخانه


تحقیق در مورد راز آفرینش


تحقیق در مورد گل کلم


تحقیق در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها


تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي


مقاله با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب


گزارش مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش


گزارش عملي آب و خاك


تحقیق در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي


تحقیق در مورد گرما


تحقیق در مورد گرافیک رایانه ای


مقاله با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن


تحقیق در مورد گاورنر


تحقیق در مورد کاغذ و مقوا


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فایل لایه باز(psd)کارت دعوت


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


دانلود قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند لایه باز گل رز


دانلود بک گراند لایه باز کودکانه


دانلود وکتور پترن گل گلی


دانلود بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden)


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 1


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD)


دانلود بک گراند لایه باز گل زنبق


دانلود کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1


فون کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت)


دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد5


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2


دانلود بک گراند با طرح گل


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل


دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی


دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


وکتور های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک


فایل های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی


پترن خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره


وکتور برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون و فریم لایه باز کودک 3


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا


وکتور پترن توپ توپی و گل گلی


پس زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود وکتور نقوش هندسی و کاشی


وکتور های گل رز صورتی


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


دانلود فریم لایه باز کودکانه-کد3


آبجکت انواع وسایل روشنایی


دانلود فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


کلیپ آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا


دانلود وکتور پترن گل رز


دانلود فون و فریم لایه باز کودک


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


وکتور بک گراند گلهای ختایی


فون لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامیتگ ها :nbsp nbsp nbsp nbsp سيگنال آنالوگ nbsp nbsp سيگنال control nbsp nbsp سيگنال آنالوگ نشانlrm ميlrm باشد nbsp nbsp nbsp حالت nbsp حالت كنترل آنالوگ نشانlrm دهنده nbsp nbsp كنترلlrm كننده سيگنال آنالوگ nbsp سيگنال control nbsp آنالوگ نشانlrm نشانlrm دهنده كنترل سيستم توربين ma20 گاورنر كننده كنترل ميlrm سيستم توربين كنترلlrm هيدروليكي
سایر محصولات