پاورپوینت در مورد سیستم شبگه در نظام خدمات بهداشتی ایران 23 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد سیستم شبگه در نظام خدمات بهداشتی ایران 23 اسلاید
پاورپوینت در مورد سیستم شبگه در نظام خدمات بهداشتی ایران 23 اسلاید

پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید

نظام بهداشتي و درماني کشور ايرانسطح اولشامل واحدهايي است که اولين و وسيع ترين تماس جامعه با نظام ارائه خدمات بهداشتي...

پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید خانه بهداشت مراکز بهداشتی تسهیلات زایمانی پاورپوینت در مورد سیستم شبکه در نظام خدمات بهداشتی ایران کارآموزی تحقیق پروژه مقاله پا

دانلود نظام بهداشتي و درماني کشور ايرانسطح اولشامل واحدهايي است که اولين و وسيع ترين تماس جامعه با نظام ارائه خدمات بهداشتي در آن به وقوع مي پيوندد. واحدهاي مورد نظر عبارتنداز : خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي ودرماني روستايي و شهري...سطح دومسطح سومسطوح مراقبت هاي  بهداشتينماي سازماني و شرح مختصر واحدهاي عرضه خدمات بهداشتيسطوح مختلف شبکه بهداشتی و درمانی کشور خانه بهداشتمهمترين وظايف خانه بهداشت به شرح زير است نيروي انساني و وظایف آنها در خانه بهداشتمرکز بهداشتي درماني روستايي تسهيلات زايمانيمرکز بهداشتي درماني شهري وظايف مراکز بهداشتي درماني شهري ادامه وظايف مراکز بهداشتي درماني شهريمرکز بهداشت شهرستانبيمارستان شهرستان... ...

پاورپوینت در مورد سیستم شبکه در نظام خدمات بهداشتی ایران 23 اسلاید خانه بهداشت مراکز بهداشتی تسهیلات زایمانی پاورپوینت در مورد سیستم شبکه در نظام خدمات بهداشتی ایران کارآموزی تحقیق پروژه مقاله پا

نظام بهداشتي و درماني کشور ايرانسطح اولشامل واحدهايي است که اولين و وسيع ترين تماس جامعه با نظام ارائه خدمات بهداشتي در آن به وقوع مي پيوندد. واحدهاي مورد نظر عبارتنداز : خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي ودرماني روستايي و شهري...سطح دومسطح سومسطوح مراقبت هاي  بهداشتينماي سازماني و شرح مختصر واحدهاي عرضه خدمات بهداشتيسطوح مختلف شبکه بهداشتی و درمانی کشور خانه بهداشتمهمترين وظايف خانه بهداشت به شرح زير است نيروي انساني و وظایف آنها در خانه بهداشتمرکز بهداشتي درماني روستايي تسهيلات زايمانيمرکز بهداشتي درماني شهري وظايف مراکز بهداشتي درماني شهري ادامه وظايف مراکز بهداشتي درماني شهريمرکز بهداشت شهرستانبيمارستان شهرستان... ...

پاورپوینت در در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید پاورپوینت در در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت خدمات در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاور نظام پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت شبكه در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید در پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت در در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت خدمات در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت در در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاور ايران پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت در در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت در در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت سيستم در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت در در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاورپوینت در در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت خدمات در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت در در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت شبكه در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت خدمات در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت بهداشتي در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت در در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت شبكه در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پارپوینت مورد چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت در در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت در در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت سيستم در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت بهداشتي در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت در در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت خدمات در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت سيستم در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت بهداشتي در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت در در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اسلاید در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت سيستم در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت سيستم در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت سيستم در مورد نظام سلامت-137 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید پاورپوینت خدمات در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید پاورپوینت اسلاید مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید پاورپوینت شبكه در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید پاورپوینت بهداشتي درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید پاورپوینت ايران در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید پاورپوینت خدمات در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید پاورپوینت سيستم در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید پاورپوینت در در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید پاورپوینت -23 در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید پاوروینت اسلاید در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت شبكه در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید پاورپوینت شبكه در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید پاورپوینت مورد درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید پاورپوینت شبكه در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید پاورپوینت سيستم در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید پاورپوینت شبكه در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید پاورپوینت -23 پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید پاورپوینت شبكه در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید پاورپوینت بهداشتي در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند ) پاورپوینت نظام در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید پاورپوینت در در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید

نظام بهداشتي و درماني کشور ايران

سطح اول

شامل واحدهايي است که اولين و وسيع ترين تماس جامعه با نظام ارائه خدمات بهداشتي در آن به وقوع مي پيوندد.
واحدهاي مورد نظر عبارتنداز : خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي ودرماني روستايي و شهري...
سطح دوم
سطح سوم

سطوح مراقبت هاي  بهداشتي

نماي سازماني و شرح مختصر واحدهاي عرضه خدمات بهداشتي

سطوح مختلف شبکه بهداشتی و درمانی کشور

خانه بهداشت

مهمترين وظايف خانه بهداشت به شرح زير است

نيروي انساني و وظایف آنها در خانه بهداشت

مرکز بهداشتي درماني روستايي

تسهيلات زايماني

مرکز بهداشتي درماني شهري

وظايف مراکز بهداشتي درماني شهري

ادامه وظايف مراکز بهداشتي درماني شهري

مرکز بهداشت شهرستان

بيمارستان شهرستان

...


وظايف مراکز بهداشتي مراکز بهداشتي درماني بهداشتيnbsp درماني روستايي درماني روستايي تسهيلات تسهيلات زايمانيمرکز بهداشتيnbsp روستايي تسهيلات زايمانيمرکز بهداشتمرکز بهداشتيnbsp درماني خانه بهداشتمرکز بهداشتيnbsp خانه بهداشتمهمترين وظايف کشور خانه بهداشتمهمترين مراکز بهداشتي درماني شهري بهداشتيnbsp درماني بهداشتي درماني وظايف مراکز خدمات بهداشتي شرح زير خانه بهداشت بهداشتيسطوح مختلف خدمات بهداشتيسطوح بهداشتي درماني وظايف مراکز بهداشت خدمات


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید


پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید


پاورپوینت درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید


پاوروینت در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید


پاورپوینت درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید


پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید


پاورپوینت در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند )


پاورپوینت در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید


پاورپوینت در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسیتگ ها :وظايف مراکز بهداشتي مراکز بهداشتي درماني بهداشتيnbsp درماني روستايي درماني روستايي تسهيلات تسهيلات زايمانيمرکز بهداشتيnbsp روستايي تسهيلات زايمانيمرکز بهداشتمرکز بهداشتيnbsp درماني خانه بهداشتمرکز بهداشتيnbsp خانه بهداشتمهمترين وظايف کشور خانه بهداشتمهمترين مراکز بهداشتي درماني شهري بهداشتيnbsp درماني بهداشتي درماني وظايف مراکز خدمات بهداشتي شرح زير خانه بهداشت بهداشتيسطوح مختلف خدمات بهداشتيسطوح بهداشتي درماني وظايف مراکز بهداشت خدمات
سایر محصولات