دانلود طرح تفصیلی اهواز 315 برگ ورد - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلود طرح تفصیلی اهواز 315 برگ ورد
دانلود طرح تفصیلی اهواز 315 برگ ورد

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد ضوابط و مقررات تفکیک و ساختمان طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتی شهر و همچنین هدایت و کنترل عملیات عمرانی در محدوده توسعه آینده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومی، رفاه و ایمنی شهروندان و همچنین پایدار نگهداشتن ارزشهای فرهنگی و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداری ساکنان از فضای شهری مساعد و تضمین تماس آنها با محیط شهری مناسبتر در بخشهای ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی به انضمام الگوها و طرحهای تیپ تنظیم و ارائه گردیده است.1-3- ویژگیهای معماری و ساختمانی در اقلیم گرم و مرطوب:1- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:    اجتناب از انتخاب شیبهای رو به شرق یا غرب جهت احداث ساختمان    استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژی خورشیدی در فصول گرم    انتخاب مصالح مناسب برای بدنه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن کسب حرارت    استفاده از درختان خزان دار به منظور ایجاد سایه بر روی ساختمان و کاهش میزان کسب حرارت    استفاده از شکلهای کالبدی مناسب برای کاهش سطوح خارجی مشرف به شرق و غرب (گسترش پلان ساختمان در جهت محور شرقی – غربی)    استفاده هرچه بیشتر از دیوارهای مشترک در مجموعه های ساختمانی و ایجاد بافت فشرده تر    پیش بینی پارکینگ سرپوشیده در ساختمانها2- محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج:    محصور نمودن فضای مورد استفاده در مواقع گرم با مصالح سنگین و عایق شده    جدا کردن فضاهای حرارت زا مانند آشپزخانه از سایر فضاها    استفاده از عایقهای حرارتی در تلفیق با هر نوع مصالح    پیش بینی پنجره های کوچک و یا حداقل رساندن سطح آنها    پیش بینی دریچه های چوبی با کرکره های متحرک عایق حرارتی در پشت پنجره ها    اختصاص فضاهای مشرف به جنوب به فضاهای کم اهمیت    سازماندهی پلان به صورتی که امکان نفوذ آب در فصول گرم به فضاهای داخلی محدود گردد.    پیش بینی سایه بانهای مناسب (حتی المقدور خارجی) مناسب برای سطوح شیشه و بازشوها 3- کاهش تبادلات حرارتی در ساختمان:    استقرار ساختمانهای به هم پیوسته و پیش بینی پلانهای فشرده...

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد دانلود طرح تفصیلی اهواز

دانلود دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد ضوابط و مقررات تفکیک و ساختمان طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتی شهر و همچنین هدایت و کنترل عملیات عمرانی در محدوده توسعه آینده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومی، رفاه و ایمنی شهروندان و همچنین پایدار نگهداشتن ارزشهای فرهنگی و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداری ساکنان از فضای شهری مساعد و تضمین تماس آنها با محیط شهری مناسبتر در بخشهای ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی به انضمام الگوها و طرحهای تیپ تنظیم و ارائه گردیده است.1-3- ویژگیهای معماری و ساختمانی در اقلیم گرم و مرطوب:1- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:    اجتناب از انتخاب شیبهای رو به شرق یا غرب جهت احداث ساختمان    استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژی خورشیدی در فصول گرم    انتخاب مصالح مناسب برای بدنه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن کسب حرارت    استفاده از درختان خزان دار به منظور ایجاد سایه بر روی ساختمان و کاهش میزان کسب حرارت    استفاده از شکلهای کالبدی مناسب برای کاهش سطوح خارجی مشرف به شرق و غرب (گسترش پلان ساختمان در جهت محور شرقی – غربی)    استفاده هرچه بیشتر از دیوارهای مشترک در مجموعه های ساختمانی و ایجاد بافت فشرده تر    پیش بینی پارکینگ سرپوشیده در ساختمانها2- محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج:    محصور نمودن فضای مورد استفاده در مواقع گرم با مصالح سنگین و عایق شده    جدا کردن فضاهای حرارت زا مانند آشپزخانه از سایر فضاها    استفاده از عایقهای حرارتی در تلفیق با هر نوع مصالح    پیش بینی پنجره های کوچک و یا حداقل رساندن سطح آنها    پیش بینی دریچه های چوبی با کرکره های متحرک عایق حرارتی در پشت پنجره ها    اختصاص فضاهای مشرف به جنوب به فضاهای کم اهمیت    سازماندهی پلان به صورتی که امکان نفوذ آب در فصول گرم به فضاهای داخلی محدود گردد.    پیش بینی سایه بانهای مناسب (حتی المقدور خارجی) مناسب برای سطوح شیشه و بازشوها 3- کاهش تبادلات حرارتی در ساختمان:    استقرار ساختمانهای به هم پیوسته و پیش بینی پلانهای فشرده و متراکم    پوشاندن حاشیه خارجی ساختمان با گونه های مختلف گیاهان سبز    پیش بینی فضاهای گرمازا مانند آشپزخانه در کنار پلان    استفاده از عایقهای حرارتی مناسب در دیوارهای خارجی به ویژه بام    اجتناب از پیش بینی پنجره های بزرگ به خصوص در نمای جنوبی ساختمان    استفاده از شیشه های دوجداره    پیش بینی ورقه های عایق حرارتی در داخل بازشوها4- کاهش تأثیر بادهای گرم و طوفانی در مجموعه ها:    احداث ساختمان در دامنه های پشت با باد گرم    پوشانیدن نماهای روبه باد گرم و نورگیری از حیاطهای داخلی و مرکزی    پیش بینی پلانهای فشرده و نزدیک به هم با بافت متراکم    استفاده از فضاهایی مانند گاراژ یا انبار به عنوان باد...

دانلود طرح تفصیلی اهواز دانلود طرح تفصیلی اهواز

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد ضوابط و مقررات تفکیک و ساختمان طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتی شهر و همچنین هدایت و کنترل عملیات عمرانی در محدوده توسعه آینده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومی، رفاه و ایمنی شهروندان و همچنین پایدار نگهداشتن ارزشهای فرهنگی و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداری ساکنان از فضای شهری مساعد و تضمین تماس آنها با محیط شهری مناسبتر در بخشهای ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی به انضمام الگوها و طرحهای تیپ تنظیم و ارائه گردیده است.1-3- ویژگیهای معماری و ساختمانی در اقلیم گرم و مرطوب:1- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:    اجتناب از انتخاب شیبهای رو به شرق یا غرب جهت احداث ساختمان    استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژی خورشیدی در فصول گرم    انتخاب مصالح مناسب برای بدنه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن کسب حرارت    استفاده از درختان خزان دار به منظور ایجاد سایه بر روی ساختمان و کاهش میزان کسب حرارت    استفاده از شکلهای کالبدی مناسب برای کاهش سطوح خارجی مشرف به شرق و غرب (گسترش پلان ساختمان در جهت محور شرقی – غربی)    استفاده هرچه بیشتر از دیوارهای مشترک در مجموعه های ساختمانی و ایجاد بافت فشرده تر    پیش بینی پارکینگ سرپوشیده در ساختمانها2- محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج:    محصور نمودن فضای مورد استفاده در مواقع گرم با مصالح سنگین و عایق شده    جدا کردن فضاهای حرارت زا مانند آشپزخانه از سایر فضاها    استفاده از عایقهای حرارتی در تلفیق با هر نوع مصالح    پیش بینی پنجره های کوچک و یا حداقل رساندن سطح آنها    پیش بینی دریچه های چوبی با کرکره های متحرک عایق حرارتی در پشت پنجره ها    اختصاص فضاهای مشرف به جنوب به فضاهای کم اهمیت    سازماندهی پلان به صورتی که امکان نفوذ آب در فصول گرم به فضاهای داخلی محدود گردد.    پیش بینی سایه بانهای مناسب (حتی المقدور خارجی) مناسب برای سطوح شیشه و بازشوها 3- کاهش تبادلات حرارتی در ساختمان:    استقرار ساختمانهای به هم پیوسته و پیش بینی پلانهای فشرده و متراکم    پوشاندن حاشیه خارجی ساختمان با گونه های مختلف گیاهان سبز    پیش بینی فضاهای گرمازا مانند آشپزخانه در کنار پلان    استفاده از عایقهای حرارتی مناسب در دیوارهای خارجی به ویژه بام    اجتناب از پیش بینی پنجره های بزرگ به خصوص در نمای جنوبی ساختمان    استفاده از شیشه های دوجداره    پیش بینی ورقه های عایق حرارتی در داخل بازشوها4- کاهش تأثیر بادهای گرم و طوفانی در مجموعه ها:    احداث ساختمان در دامنه های پشت با باد گرم    پوشانیدن نماهای روبه باد گرم و نورگیری از حیاطهای داخلی و مرکزی    پیش بینی پلانهای فشرده و نزدیک به هم با بافت متراکم    استفاده از فضاهایی مانند گاراژ یا انبار به عنوان باد شکن    به حداقل رساندن تعداد درهای ورودی ساختمان...

پاورپوینت دانلود بررسی معماری و ساختار اجرایی آب انبار - 87 اسلاید پاورپوینت -315 بررسی باغ سازی ایرانی - 61 اسلاید پاورپوینت طرح بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان -27 اسلاید پاورپوینت ورد بررسی و تحلیل معماری خانه روکو - 35 اسلاید پاورپوینت طرح بررسی تاریخ معماری رومانسک ، معماری رومی وار -20 اسلاید پاورپوینت -315 بررسی تاثیر رطوبت بر محیط و معماری- 39 اسلاید پاورپوینت اهواز بررسی ایده تا فرم در معماری - 43 اسلاید پاورپوینت تفصیلی گنبد در معماری ایرانی اسلامی - 35 اسلاید دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل حکمت هنر اسلامی -49 اسلاید پاورپوینت دانلود بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع ورامین - 62 اسلاید پاورپوینت طرح بررسی شاهکار های برجسته معماری مدرن معاصر جهان - 176 اسلاید پاورپوینت برگ بررسی رنگ‌شناسی؛ انتخاب رنگ برای فضای آموزشی - 54 اسلاید پاورپوینت ورد بررسی موضوع مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی ، تاسیسات وتجهیزات شهری - 19 اسلاید پاورپوینت برگ معماری سبک آذری - 43 اسلاید طرح پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی- 21 اسلاید ورد پاورپوینت بررسی نظریهای زیبا شناسی ، مبانی نظری معماری - 16 اسلاید پاورپوینت طرح بررسی بافت تاریخی شهر یزد - 42 اسلاید پاورپوینت ورد بررسی اقلیم شهر یزد ، تنظیم شرایط محیطی2 دانلود طرح شیت لایه باز فتو شاپ مجتمع مسکونی پروژه اهواز اتوکد طراحی معماری مهد کودک فایل طرح اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی دانلود پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید برگ پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید تفصیلی پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید پاورپوینت دانلود راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید ورد پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید پاورپوینت تفصیلی آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید تفصیلی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد پاورپوینت دانلود تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید فایل دانلود اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان پاورپوینت طرح بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید طرح پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید ورد مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد پاورپوینت اهواز بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید پرسشنامه تفصیلی خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد تفصیلی آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی طرح ورد جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf پاورپوینت اهواز سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید پاورپوینت اهواز تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلاید پاورپوینت طرح تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید فایل ورد اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی طرح پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید اهواز پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید دانلود پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید -315 پاورپوینت مرمت خانه ارباب هرمز تهران،به همراه پلان های کامل - 89 اسلاید اهواز پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید تفصیلی آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی طرح نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد پاورپوینت برگ بررسی ، تجزیه و تحلیل شهرک امید تهران - 46 اسلاید پاورپوینت -315 آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید اهواز پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید پاورپوینت ورد بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید فایل دانلود اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان طرح نقشه اتوکد طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز دانلود طرح طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد پاورپوینت برگ تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید ورد نقشه GIS کامل گسل های ایران - 37 صفحه pdf + فایل جی آی اس نقشه ها پاورپوینت -315 بررسی مرمت خانه طبیب زاده اصفهان -98 اسلاید + هدیه اهواز پاورپوینت بررسی معماری بازارهای ایرانی - 138 اسلاید پاورپوینت برگ بررسی و تعریف کیفیت های بصری وادراکی در فضای شهری - 89 اسلاید

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد

 ضوابط و مقررات تفکیک و ساختمان طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتی شهر و همچنین هدایت و کنترل عملیات عمرانی در محدوده توسعه آینده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومی، رفاه و ایمنی شهروندان و همچنین پایدار نگهداشتن ارزشهای فرهنگی و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداری ساکنان از فضای شهری مساعد و تضمین تماس آنها با محیط شهری مناسبتر در بخشهای ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی به انضمام الگوها و طرحهای تیپ تنظیم و ارائه گردیده است.

1-3- ویژگیهای معماری و ساختمانی در اقلیم گرم و مرطوب:

1- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:

    اجتناب از انتخاب شیبهای رو به شرق یا غرب جهت احداث ساختمان
    استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژی خورشیدی در فصول گرم
    انتخاب مصالح مناسب برای بدنه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن کسب حرارت
    استفاده از درختان خزان دار به منظور ایجاد سایه بر روی ساختمان و کاهش میزان کسب حرارت
    استفاده از شکلهای کالبدی مناسب برای کاهش سطوح خارجی مشرف به شرق و غرب (گسترش پلان ساختمان در جهت محور شرقی – غربی)
    استفاده هرچه بیشتر از دیوارهای مشترک در مجموعه های ساختمانی و ایجاد بافت فشرده تر
    پیش بینی پارکینگ سرپوشیده در ساختمانها

2- محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج:

    محصور نمودن فضای مورد استفاده در مواقع گرم با مصالح سنگین و عایق شده
    جدا کردن فضاهای حرارت زا مانند آشپزخانه از سایر فضاها
    استفاده از عایقهای حرارتی در تلفیق با هر نوع مصالح
    پیش بینی پنجره های کوچک و یا حداقل رساندن سطح آنها
    پیش بینی دریچه های چوبی با کرکره های متحرک عایق حرارتی در پشت پنجره ها
    اختصاص فضاهای مشرف به جنوب به فضاهای کم اهمیت
    سازماندهی پلان به صورتی که امکان نفوذ آب در فصول گرم به فضاهای داخلی محدود گردد.
    پیش بینی سایه بانهای مناسب (حتی المقدور خارجی) مناسب برای سطوح شیشه و بازشوها

 

3- کاهش تبادلات حرارتی در ساختمان:

    استقرار ساختمانهای به هم پیوسته و پیش بینی پلانهای فشرده و متراکم
    پوشاندن حاشیه خارجی ساختمان با گونه های مختلف گیاهان سبز
    پیش بینی فضاهای گرمازا مانند آشپزخانه در کنار پلان
    استفاده از عایقهای حرارتی مناسب در دیوارهای خارجی به ویژه بام
    اجتناب از پیش بینی پنجره های بزرگ به خصوص در نمای جنوبی ساختمان
    استفاده از شیشه های دوجداره
    پیش بینی ورقه های عایق حرارتی در داخل بازشوها

4- کاهش تأثیر بادهای گرم و طوفانی در مجموعه ها:

    احداث ساختمان در دامنه های پشت با باد گرم
    پوشانیدن نماهای روبه باد گرم و نورگیری از حیاطهای داخلی و مرکزی
    پیش بینی پلانهای فشرده و نزدیک به هم با بافت متراکم
    استفاده از فضاهایی مانند گاراژ یا انبار به عنوان باد شکن
    به حداقل رساندن تعداد درهای ورودی ساختمان و قرار دادن ورودی اصلی در فضاهای بی اثر و خنثی در مقابل باد گرم
    استفاده از درهای یکپارچه و عایق شده در نماهای رو به باد گرم
    درزبنی کلیه درها، پنجره ها و بازشوها
    نصب دریچه با کرکره های متحرک عایق حرارتی در پشت پنجره ها
    طراحی عناصر محوطه به نحوی که گیاهان در بناهای مجاور باعث هدایت بادهای مطلوب با ساختمان شود
    توجه به جهت وزش بادهای غالب تابستانی در تعیین جهت استقرار ساختمان

1-1-3- جهت استقرار ساختمان:

    مناسب ترین جهت استقرار ساختمانها جهت 15 درجه شرقی الی پنج درجه غربی
    نامناسبترین جهات از نظر کسب انرژی و در مواقع گرم سال 60 و 70 درجه غربی است.
    راههای دارا بودن سایه در گرمترین فصول سال گذرگاههای شمالی – جنوبی با امکان انحراف از 15 درجه شرقی تا 15 درجه غربی مناسبترین جهات را دارا هستند و الویت بعدی در این مورد خیابانهای 30 درجه غربی و 30 درجه شرقی است.
    پیش بینی سایه بان حتی در مناسب ترین جهات استقرار معابر با کاربری تجاری کاملاً ضروری میباشد.
    در طراحی محیط شهری با توجه به مسائل اقلیمی میبایست ضمن رعایت الگوی تلفیق شهر با فضای سبز از جریان آب در سطح فضاهای شهری مورد توجه قرار گیرد.

2-3- ملاحظات اساسی

توضیح 1- کلیه مفاد ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز در چهارچوب قوانین کلی و مصوب مملکتی و شهرسازی و ساختمانی تدوین گردیده و برای شهرداری شهر اهواز لازم الاجرا میباشد.

توضیح 2- چنانچه مغایرتی در ضوابط طرح جامع و قوانین جاری مملکتی حادث گردد، ضوابط مغایر مندرج در طرح جامع صرفاً میبایست از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان در مراجع قانونی از قبیل شورای شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی مورد بررسی و اصلاح مجدد قرار گیرد.

توضیح 3- حدود شمول ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اهواز در محدوده های مصوب طرح جامع که در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع مشخص گردیده بوده و در برگیرنده اقدامات و فعالیتها بر روی اراضی مذکور از قبیل هرگونه تفکیک و تجمیع، ساختمان و تأسیساتی که در روی زمین یا زیر آن ساخته و آنچه که در بنا نصب میگردد و همچنین گودبرداری، تسطیح، تراس بندی و یا هر نوع اقدامی که شکل طبیعی زمینها را تغییر میدهد و همچنین نحوه بهره برداری و استفاده از انواع ساختمانها و اراضی خواهد بود.

توضیح 4- کلیه کاربریهایی که براساس توافق با شهرداری به عنوان خدمات مختلف شهری در کمیسیون ماده پنج تثبیت میگردد، میبایست به جای کاربری پیشنهادی طرح جامع براساس نقشه تفکیکی مصوب مورد عمل قرار گیرد.

توضیح 5 – در مورد گذرگاههای پیشنهادی طرح جامع چنانچه خط پروژه ای تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد، ملاک عمل خط پروژه مصوب میباشد.

توضیح 6- واحدهای تجاری موجود که در طرح جامع به عنوان تجاری نواری تثبیت گردیده اند در صورت دارا بودن سند شش دانگ احداث بنا در طبقات فوقانی آنها ممنوع میباشد.

(در صورت تجمیع عرصه این واحدهای تجاری با قطعات مجاور، با رعایت کاربری قطعه اصلی احداث واحدهای تجاری با مجموع مساحت موجود تجاری به عنوان کاربریهای مجاز با رعایت ضوابط تجاری بلامانع میباشد).

توضیح 7 – در صورتی که آئین نامه ها و دستورالعملهای رسمی مورد استفاده در این ضوابط مورد تجدید نظر یا تغییر قرار گیرد میبایست موارد جدید در ضوابط مورد استفاده قرار گیرد.

توضیح 8 – کلیه مشاعات ساختمان از قبیل پارکینگ، پله ها، موتورخانه، انباری واحدهای مسکونی، سرویسهای بهداشت عمومی، نگهبانی و سرایداری جزء زیربنا و سطح اشغال محاسبه لیکن جزء تراکم محاسبه نمیگردند.

توضیح 9- با عنایت به اینکه سازمانهای مسئول در امر تأسیسات شهری از قبیل (سازمانهای برق منطقه ای، آب منطقه ای، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت آب و فاضلاب، شرکت مخابرات و غیره) به دلیل تأمین نیازمندیهای جدید شهری ممکن است در هر زمان اقدام به احداث خطوط جدید، اصلاح و تقویت یا تغییر خطوط قبلی، افزایش و یا تغییر حریم خطوط و تأسیسات مذکور بنمایند، لازم است تا کلیه متقاضیان منفرد، تعاونیهای مسکن، پیمانکاران، مشاوران و کلیه سازمانهای ذینفع در مقاطع مختلف زمانی پیشرفت کار از قبیل دریافت پروانه تفکیک، دریافت پروانه ساختمان، آغاز عملیات اجرایی و یا انجام مطالعات مراحل اول و دوم و طرحهای آماده سازی و طرح مجموعه های مسکونی و غیرمسکونی نسبت به استعلام بروز و مشخصات تأسیسات از مراجع ذیربط اقدام و تصمیمات اجرایی را براساس آن مورد توجه قرار داده و آخرین استعلام در پرونده ساختمان در شهرداری مضبوط نمایند.

توضیح 10- چنانچه در نقشه کاربری پلاک دارای کاربری مسکونی بوده ولیکن در سند آنها کلمه باغ با باغچه قید شده باشد رعایت توافق با شهرداری الزامی میباشد.


nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp استفاده گرمnbsp nbsp nbsp طرح تفصیلی اهواز باد گرمnbsp nbsp قرار گیرد توضیح کسب حرارتnbsp nbsp های متحرک عایق متحرک عایق حرارتی nbsp nbsp پیش بینی طرح جامع nbsp استفاده nbsp پیش طرح تفصیلی ساختمان استفاده توضیح ضوابط تجاری فضاهای


سایر محصولات :

پاورپوینت بررسی معماری و ساختار اجرایی آب انبار - 87 اسلاید


پاورپوینت بررسی باغ سازی ایرانی - 61 اسلاید


پاورپوینت بررسی اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان -27 اسلاید


پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری خانه روکو - 35 اسلاید


پاورپوینت بررسی تاریخ معماری رومانسک ، معماری رومی وار -20 اسلاید


پاورپوینت بررسی تاثیر رطوبت بر محیط و معماری- 39 اسلاید


پاورپوینت بررسی ایده تا فرم در معماری - 43 اسلاید


پاورپوینت گنبد در معماری ایرانی اسلامی - 35 اسلاید


پاورپوینت بررسی و تحلیل حکمت هنر اسلامی -49 اسلاید


پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع ورامین - 62 اسلاید


پاورپوینت بررسی شاهکار های برجسته معماری مدرن معاصر جهان - 176 اسلاید


پاورپوینت بررسی رنگ‌شناسی؛ انتخاب رنگ برای فضای آموزشی - 54 اسلاید


پاورپوینت بررسی موضوع مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی ، تاسیسات وتجهیزات شهری - 19 اسلاید


پاورپوینت معماری سبک آذری - 43 اسلاید


پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی- 21 اسلاید


پاورپوینت بررسی نظریهای زیبا شناسی ، مبانی نظری معماری - 16 اسلاید


پاورپوینت بررسی بافت تاریخی شهر یزد - 42 اسلاید


پاورپوینت بررسی اقلیم شهر یزد ، تنظیم شرایط محیطی2


دانلود شیت لایه باز فتو شاپ مجتمع مسکونی


پروژه اتوکد طراحی معماری مهد کودک


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید


پاورپوینت راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید


پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید


پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید


نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد


پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید


فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان


پاورپوینت بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد


پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید


پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد


آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی


طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf


پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید


پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلاید


پاورپوینت تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید


پاورپوینت مرمت خانه ارباب هرمز تهران،به همراه پلان های کامل - 89 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی


نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد


پاورپوینت بررسی ، تجزیه و تحلیل شهرک امید تهران - 46 اسلاید


پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید


پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید


پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید


فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان


نقشه اتوکد طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز


دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد


پاورپوینت تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید


نقشه GIS کامل گسل های ایران - 37 صفحه pdf + فایل جی آی اس نقشه ها


پاورپوینت بررسی مرمت خانه طبیب زاده اصفهان -98 اسلاید + هدیه


پاورپوینت بررسی معماری بازارهای ایرانی - 138 اسلاید


پاورپوینت بررسی و تعریف کیفیت های بصری وادراکی در فضای شهری - 89 اسلایدتگ ها :nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp استفاده گرمnbsp nbsp nbsp طرح تفصیلی اهواز باد گرمnbsp nbsp قرار گیرد توضیح کسب حرارتnbsp nbsp های متحرک عایق متحرک عایق حرارتی nbsp nbsp پیش بینی طرح جامع nbsp استفاده nbsp پیش طرح تفصیلی ساختمان استفاده توضیح ضوابط تجاری فضاهای
سایر محصولات