طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf - دانلود تحقیق مقاله پروژه
طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf
طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحهاین محصول شامل مطالعات گزارش مطالعات کامل طرح جامع شهر رباط کریم برای دانلود می باشد.این گزارش مطالعاتی در 204 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت و تخفیف ویژه( با قابلیت کپی مستقیم به WORD) می‌باشد و در ذیل فهرست مطالب کامل آن آمده است:   فهرست مطالب:   -1 تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه   -1-1 تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري   -1-1-1 تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري   -1-1-2 موقعيت كانونهاي شهري   -1-1-3 وسعت محدوده كانون هاي شهري   -1-1-4 قلمرو حريم كانونهاي شهري   -1-2 نظام استقرار كانونهاي شهري   -1-2-1 پراكنش و نحوه استقرار كانونهاي شهري   -1-2-2 سلسله مراتب كانون هاي شهري   -1-2-3 حوزه هاي نفوذ مراكز شهري   -1-3 كم و كيف جمعيت كانون هاي شهري حوزه   -1-3-1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري   -1-3-2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري   -1-3-3 پيش بيني جمعيت كانونهاي شهري   -1-4 نظام توزيع فعاليت و خدمات   -1-4-1 كم و كيف وضعيت مسكن در كانون هاي شهري   -1-4-2 تركيب اشتغال در كانونهاي شهري   -1-4-3 كم و كيف انواع فعاليت كانونهاي شهري   -1-4-4 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي و شهرهاي حوزه   -1-4-5 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه   -1-4-6 نيازهاي خدمات كانونهاي شهري حوزه   -1-5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري   -1-5-1 اركان سازمان فضايي حوزه   -1-5-1-1 مراكز و محورهاي اصلي   -1-5-1-2 الگوي اسكان جمعيت شهري   -1-5-1-3 نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه   -2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر رباط كريم   -2-1 تشخيص و تحل يل وضعيت ساختاري شهر   -2-1-1 ويژگي هاي طبيعي زيست محيطي شهرها ( مشخصه هاي آب و هوايي بنام آب   سيلاب و ... )   -2-1-2 ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهر (جمعيت، اشتغال و فعاليت، ارزش زمين،   مسكن   -2-1-3 كم و كيف كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي   -2-1-4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت   -2-1-5 كم و كيف خدمات و تجهيزات شهري ( عمومي – رفاهي و ... ) و تاسيسات زيربنايي رباط   كريم   -2-2 چشم انداز و هدفهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-2-1 چشم انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي   -2-2-2 هدف هاي كيفي و كمي توسعه كانون هاي شهري رباط كريم   -2-3 راهبردهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-3-1 راهبردهاي زيست محيطي   -2-3-2 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي   -2-3-3 راهبردهاي كالبدي و فضايي   -2-3-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي   -2-3-5 راهبردهاي مديريت توسعه   -2-4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي رباط كريم   -2-4-1 سياستهاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه   -2-4-2 سياست هاي موضوعي (بافت هاي فرسوده و   -4-2-3 سياست هاي موضعي و موردي   -3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و ع مران رباط كريم   -3-1 طرح ساختاري شهر   -3-1-1 سازمان فضايي و ساختاري كاربري زمين   -3-1-1-1 سازمان فضايي شهر(مراكز و محورهاي شهري   -3-1-1-2 پهنه بندي استفاده از اراضي (كاربري زمين   -3-1-1-3 پهنه هاي سكونت (حوزه هاي سكونت، الگوي اسكان، ساختاري كلي مسكن و   -3-1-1-4 ساير پهنه ها (فعاليت، خدمات، مختلط، حفاظت   -3-1-1-5 كاربري هاي مجاز در پهنه   -3-1-2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي   -3-1-2-1 سلسله مراتب شبكه موجود و پيشنهادي شهر   -3-1-2-2 پايانه ها و تجهيزات حمل و نقل عمومي   -3-1-2-3 پاركينگ هاي عمومي و خصوصي (نحوه تامين و ساماندهي   -3-1-2-4 ساماندهي شبكه ارتباطي (شيب و مقاطع عرضي خيابان ها   -3-1-3 ساختار خدماتي شهري   -3-1-3-1 كم و كيف سرانه هاي خدماتي   -3-1-3-2 نظام خدمات رساني شهري (سطح بندي خدمات   -3-1-3-3 خدمات عمومي و رفاهي (آموزشي، درماني و بهداشتي   -3-1-3-4 تجهيزات شهري...

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf طرح جامع رباط کریم

دانلود طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحهاین محصول شامل مطالعات گزارش مطالعات کامل طرح جامع شهر رباط کریم برای دانلود می باشد.این گزارش مطالعاتی در 204 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت و تخفیف ویژه( با قابلیت کپی مستقیم به WORD) می‌باشد و در ذیل فهرست مطالب کامل آن آمده است:   فهرست مطالب:   -1 تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه   -1-1 تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري   -1-1-1 تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري   -1-1-2 موقعيت كانونهاي شهري   -1-1-3 وسعت محدوده كانون هاي شهري   -1-1-4 قلمرو حريم كانونهاي شهري   -1-2 نظام استقرار كانونهاي شهري   -1-2-1 پراكنش و نحوه استقرار كانونهاي شهري   -1-2-2 سلسله مراتب كانون هاي شهري   -1-2-3 حوزه هاي نفوذ مراكز شهري   -1-3 كم و كيف جمعيت كانون هاي شهري حوزه   -1-3-1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري   -1-3-2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري   -1-3-3 پيش بيني جمعيت كانونهاي شهري   -1-4 نظام توزيع فعاليت و خدمات   -1-4-1 كم و كيف وضعيت مسكن در كانون هاي شهري   -1-4-2 تركيب اشتغال در كانونهاي شهري   -1-4-3 كم و كيف انواع فعاليت كانونهاي شهري   -1-4-4 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي و شهرهاي حوزه   -1-4-5 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه   -1-4-6 نيازهاي خدمات كانونهاي شهري حوزه   -1-5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري   -1-5-1 اركان سازمان فضايي حوزه   -1-5-1-1 مراكز و محورهاي اصلي   -1-5-1-2 الگوي اسكان جمعيت شهري   -1-5-1-3 نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه   -2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر رباط كريم   -2-1 تشخيص و تحل يل وضعيت ساختاري شهر   -2-1-1 ويژگي هاي طبيعي زيست محيطي شهرها ( مشخصه هاي آب و هوايي بنام آب   سيلاب و ... )   -2-1-2 ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهر (جمعيت، اشتغال و فعاليت، ارزش زمين،   مسكن   -2-1-3 كم و كيف كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي   -2-1-4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت   -2-1-5 كم و كيف خدمات و تجهيزات شهري ( عمومي – رفاهي و ... ) و تاسيسات زيربنايي رباط   كريم   -2-2 چشم انداز و هدفهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-2-1 چشم انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي   -2-2-2 هدف هاي كيفي و كمي توسعه كانون هاي شهري رباط كريم   -2-3 راهبردهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-3-1 راهبردهاي زيست محيطي   -2-3-2 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي   -2-3-3 راهبردهاي كالبدي و فضايي   -2-3-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي   -2-3-5 راهبردهاي مديريت توسعه   -2-4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي رباط كريم   -2-4-1 سياستهاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه   -2-4-2 سياست هاي موضوعي (بافت هاي فرسوده و   -4-2-3 سياست هاي موضعي و موردي   -3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و ع مران رباط كريم   -3-1 طرح ساختاري شهر   -3-1-1 سازمان فضايي و ساختاري كاربري زمين   -3-1-1-1 سازمان فضايي شهر(مراكز و محورهاي شهري   -3-1-1-2 پهنه بندي استفاده از اراضي (كاربري زمين   -3-1-1-3 پهنه هاي سكونت (حوزه هاي سكونت، الگوي اسكان، ساختاري كلي مسكن و   -3-1-1-4 ساير پهنه ها (فعاليت، خدمات، مختلط، حفاظت   -3-1-1-5 كاربري هاي مجاز در پهنه   -3-1-2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي   -3-1-2-1 سلسله مراتب شبكه موجود و پيشنهادي شهر   -3-1-2-2 پايانه ها و تجهيزات حمل و نقل عمومي   -3-1-2-3 پاركينگ هاي عمومي و خصوصي (نحوه تامين و ساماندهي   -3-1-2-4 ساماندهي شبكه ارتباطي (شيب و مقاطع عرضي خيابان ها   -3-1-3 ساختار خدماتي شهري   -3-1-3-1 كم و كيف سرانه هاي خدماتي   -3-1-3-2 نظام خدمات رساني شهري (سطح بندي خدمات   -3-1-3-3 خدمات عمومي و رفاهي (آموزشي، درماني و بهداشتي   -3-1-3-4 تجهيزات شهري (كشتارگاه، گورستان، دفع زباله، آتش نشاني، پمپ گاز و   بنزين   -3-1-3-5 زيرساخت هاي شهري (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات   -3-1-4 ساختار تفرج و فراغت   -3-1-4-1 فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي (باغ   -3-1-4-2 تاسيسات و تجهيزات تفريحي، فراغت و گردشگري   -3-1-5 ساختار سيما و منظر شهري (طراحي شهري   -3-1-5-1 نظام تراكمي شهر   -3-1-5-2 ساماندهي سيما و منظر شهري (كريدورهاي ديد و منظر   -3-1-5-3 ارتقاء كيفيت فضاها و محيط شهري (عرصه هاي عمومي، عرصه هاي ارزشمند طبيعي،   تاريخي، فرهنگي   -3-1-6 ساختار محدوده و تقسيمات شهري   -3-1-6-1 محدوده و حريم شهر   -3-1-6-2 منطقه بندي، نواحي و محلات   -3-1-6-3 محدوده طرح هاي موضعي و موضوعي   -3-1-6-4 محدوده طرح هاي ويژه   -3-1-6-5 محدوده طراحي فضاهاي شهري   -3-2 معيارها، ضوابط و مقررات شهري   -4 برنامه ريزي عملياتي   -4-1 برنامه توسعه و عمران شهر رباط كريم   -4-1-1 برنامه توسعه و عمران بلند مدت شهر   -4-1-2 برنامه توسعه و عمران ميان مدت (پنجساله) رباط كريم   -4-1-3 برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت   -4-1-4 برنامه اقدامات عاجل و فوري   -4-1-5 برنامه مديريت بحران   -4-2 برنامه مديريت توسعه   -4-2-1 شرايط تحقق برنامه   -4-2-1-1 اقدامات محلي   -4-2-1-2 اقدامات فرامحلي   -4-2-2 سازمان و مديريت اجرايي توسعه   -4-2-2-1 نظام اجرايي   -4-2-2-2 نظام ارزيابي و نظارت   -4-2-3 مشاركت مردمي و نهادهاي مدني   -4-2-3-1 مشاركت در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري   -4-2-3-2 مشاركت در فرآيند اجرا و بهره برداري   -4-2-3-3 مشاركت در فرآيند نظارت و ارزيابي   -4-3 زمان بندي و اولويت بندي برنامه توسعه   -4-3-1 زمانبندي و اولويت بندي برنامه توسعه شهر رباط كريم  ...

طرح جامع رباط کریم طرح جامع رباط کریم

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحهاین محصول شامل مطالعات گزارش مطالعات کامل طرح جامع شهر رباط کریم برای دانلود می باشد.این گزارش مطالعاتی در 204 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت و تخفیف ویژه( با قابلیت کپی مستقیم به WORD) می‌باشد و در ذیل فهرست مطالب کامل آن آمده است:   فهرست مطالب:   -1 تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه   -1-1 تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري   -1-1-1 تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري   -1-1-2 موقعيت كانونهاي شهري   -1-1-3 وسعت محدوده كانون هاي شهري   -1-1-4 قلمرو حريم كانونهاي شهري   -1-2 نظام استقرار كانونهاي شهري   -1-2-1 پراكنش و نحوه استقرار كانونهاي شهري   -1-2-2 سلسله مراتب كانون هاي شهري   -1-2-3 حوزه هاي نفوذ مراكز شهري   -1-3 كم و كيف جمعيت كانون هاي شهري حوزه   -1-3-1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري   -1-3-2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري   -1-3-3 پيش بيني جمعيت كانونهاي شهري   -1-4 نظام توزيع فعاليت و خدمات   -1-4-1 كم و كيف وضعيت مسكن در كانون هاي شهري   -1-4-2 تركيب اشتغال در كانونهاي شهري   -1-4-3 كم و كيف انواع فعاليت كانونهاي شهري   -1-4-4 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي و شهرهاي حوزه   -1-4-5 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه   -1-4-6 نيازهاي خدمات كانونهاي شهري حوزه   -1-5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري   -1-5-1 اركان سازمان فضايي حوزه   -1-5-1-1 مراكز و محورهاي اصلي   -1-5-1-2 الگوي اسكان جمعيت شهري   -1-5-1-3 نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه   -2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر رباط كريم   -2-1 تشخيص و تحل يل وضعيت ساختاري شهر   -2-1-1 ويژگي هاي طبيعي زيست محيطي شهرها ( مشخصه هاي آب و هوايي بنام آب   سيلاب و ... )   -2-1-2 ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهر (جمعيت، اشتغال و فعاليت، ارزش زمين،   مسكن   -2-1-3 كم و كيف كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي   -2-1-4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت   -2-1-5 كم و كيف خدمات و تجهيزات شهري ( عمومي – رفاهي و ... ) و تاسيسات زيربنايي رباط   كريم   -2-2 چشم انداز و هدفهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-2-1 چشم انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي   -2-2-2 هدف هاي كيفي و كمي توسعه كانون هاي شهري رباط كريم   -2-3 راهبردهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-3-1 راهبردهاي زيست محيطي   -2-3-2 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي   -2-3-3 راهبردهاي كالبدي و فضايي   -2-3-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي   -2-3-5 راهبردهاي مديريت توسعه   -2-4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي رباط كريم   -2-4-1 سياستهاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه   -2-4-2 سياست هاي موضوعي (بافت هاي فرسوده و   -4-2-3 سياست هاي موضعي و موردي   -3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و ع مران رباط كريم   -3-1 طرح ساختاري شهر  ...

پاورپوینت 204 بررسی معماری ارگانیک خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور-40 اسلاید پاورپوینت جامع بررسی معماری رنسانس - 86 اسلاید پاورپوینت جامع بررسی معماري رنسانس - 66 اسلاید پاورپوینت pdf بررسی سبک و مکتب معماری شیکاگو-84 اسلاید پاورپوینت 204 تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون - 47 اسلاید پاورپوینت 204 بررسی نمونه موردی هتل بونان HOTEL DOBAN پروژه رباط بررسی روستای ازناب درسجین شهرستان ابهر - ۶۸ صفحه PDF pdf پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید پاورپوینت صفحه طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی - 70 اسلاید پاورپوینت طرح مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد- 49 اسلاید رباط مرمت مدرسه عمادیه گرگان - 151 اسلاید پاورپوینت جامع روش های نوین ساختمان سازی جهان ، سیستم تیلت آپ - 50 اسلاید پاورپوینت طرح کناف معرفی، سیستم‌ها و کاربردها،‌ محصولات - 43 اسلاید پاورپوینت کریم بررسی معماری اسلامی ترکیه - 49 اسلاید پاورپوینت 204 بررسی عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌ -31 اسلاید پاورپوینت pdf معماری گنبد، هدیه ایران به جهان اسلام - 90 اسلاید پاورپوینت جامع سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 41 اسلاید پاورپوینت جامع سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 21 اسلاید پاورپوینت جامع بررسی شهر و شهر نشيني پيش از اسلام -30 اسلاید پاورپوینت 204 بررسی فرانگ لوید رایت - 50 اسلاید فایل جامع اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی pdf پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید صفحه پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید کریم پاورپوینت مرمت خانه ارباب هرمز تهران،به همراه پلان های کامل - 89 اسلاید pdf پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید شامل پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید کریم آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی جامع نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد پاورپوینت صفحه آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید صفحه پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید پاورپوینت شامل بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید طرح نقشه اتوکد طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز دانلود جامع طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد پاورپوینت صفحه تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید پاورپوینت 204 بررسی مرمت خانه طبیب زاده اصفهان -98 اسلاید + هدیه طرح پاورپوینت بررسی معماری بازارهای ایرانی - 138 اسلاید پاورپوینت رباط تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید فایل رباط اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان 204 مطالعات اولیه طراحی بازارچه مرزی - 20 برگ ورد پاور کریم پوینت بررسی مبانی روانشناسی محیط در معماری - 103 اسلاید فایل طرح اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی شامل پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید رباط پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید pdf پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید پاورپوینت رباط راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید جامع نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد پاورپوینت صفحه آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید جامع پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید فایل شامل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان پاورپوینت 204 بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید پاورپوینت شامل تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید کریم پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید پرسشنامه رباط خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد جامع آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی کریم مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد طرح رباط جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf کریم معرفی شغل تکنسین فوریت های پزشکی / اورژانس پاورپوینت طرح بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید پاورپوینت جامع سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید پاورپوینت جامع تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلاید

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه

این محصول شامل مطالعات گزارش مطالعات کامل طرح جامع شهر رباط کریم برای دانلود می باشد.این گزارش مطالعاتی در 204 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت و تخفیف ویژه( با قابلیت کپی مستقیم به WORD) می‌باشد و در ذیل فهرست مطالب کامل آن آمده است:
 
فهرست مطالب:
 
-1 تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه
 
-1-1 تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري
 
-1-1-1 تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري
 
-1-1-2 موقعيت كانونهاي شهري
 
-1-1-3 وسعت محدوده كانون هاي شهري
 
-1-1-4 قلمرو حريم كانونهاي شهري
 
-1-2 نظام استقرار كانونهاي شهري
 
-1-2-1 پراكنش و نحوه استقرار كانونهاي شهري
 
-1-2-2 سلسله مراتب كانون هاي شهري
 
-1-2-3 حوزه هاي نفوذ مراكز شهري
 
-1-3 كم و كيف جمعيت كانون هاي شهري حوزه
 
-1-3-1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري
 
-1-3-2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري
 
-1-3-3 پيش بيني جمعيت كانونهاي شهري
 
-1-4 نظام توزيع فعاليت و خدمات
 
-1-4-1 كم و كيف وضعيت مسكن در كانون هاي شهري
 
-1-4-2 تركيب اشتغال در كانونهاي شهري
 
-1-4-3 كم و كيف انواع فعاليت كانونهاي شهري
 
-1-4-4 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي و شهرهاي حوزه
 
-1-4-5 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه
 
-1-4-6 نيازهاي خدمات كانونهاي شهري حوزه
 
-1-5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري
 
-1-5-1 اركان سازمان فضايي حوزه
 
-1-5-1-1 مراكز و محورهاي اصلي
 
-1-5-1-2 الگوي اسكان جمعيت شهري
 
-1-5-1-3 نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه
 
-2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر رباط كريم
 
-2-1 تشخيص و تحل يل وضعيت ساختاري شهر
 
-2-1-1 ويژگي هاي طبيعي زيست محيطي شهرها ( مشخصه هاي آب و هوايي بنام آب
 
سيلاب و ... )
 
-2-1-2 ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهر (جمعيت، اشتغال و فعاليت، ارزش زمين،
 
مسكن
 
-2-1-3 كم و كيف كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي
 
-2-1-4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت
 
-2-1-5 كم و كيف خدمات و تجهيزات شهري ( عمومي – رفاهي و ... ) و تاسيسات زيربنايي رباط
 
كريم
 
-2-2 چشم انداز و هدفهاي توسعه شهر رباط كريم
 
-2-2-1 چشم انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي
 
-2-2-2 هدف هاي كيفي و كمي توسعه كانون هاي شهري رباط كريم
 
-2-3 راهبردهاي توسعه شهر رباط كريم
 
-2-3-1 راهبردهاي زيست محيطي
 
-2-3-2 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي
 
-2-3-3 راهبردهاي كالبدي و فضايي
 
-2-3-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي
 
-2-3-5 راهبردهاي مديريت توسعه
 
-2-4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي رباط كريم
 
-2-4-1 سياستهاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه
 
-2-4-2 سياست هاي موضوعي (بافت هاي فرسوده و
 
-4-2-3 سياست هاي موضعي و موردي
 
-3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و ع مران رباط كريم
 
-3-1 طرح ساختاري شهر
 
-3-1-1 سازمان فضايي و ساختاري كاربري زمين
 
-3-1-1-1 سازمان فضايي شهر(مراكز و محورهاي شهري
 
-3-1-1-2 پهنه بندي استفاده از اراضي (كاربري زمين
 
-3-1-1-3 پهنه هاي سكونت (حوزه هاي سكونت، الگوي اسكان، ساختاري كلي مسكن و
 
-3-1-1-4 ساير پهنه ها (فعاليت، خدمات، مختلط، حفاظت
 
-3-1-1-5 كاربري هاي مجاز در پهنه
 
-3-1-2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي
 
-3-1-2-1 سلسله مراتب شبكه موجود و پيشنهادي شهر
 
-3-1-2-2 پايانه ها و تجهيزات حمل و نقل عمومي
 
-3-1-2-3 پاركينگ هاي عمومي و خصوصي (نحوه تامين و ساماندهي
 
-3-1-2-4 ساماندهي شبكه ارتباطي (شيب و مقاطع عرضي خيابان ها
 
-3-1-3 ساختار خدماتي شهري
 
-3-1-3-1 كم و كيف سرانه هاي خدماتي
 
-3-1-3-2 نظام خدمات رساني شهري (سطح بندي خدمات
 
-3-1-3-3 خدمات عمومي و رفاهي (آموزشي، درماني و بهداشتي
 
-3-1-3-4 تجهيزات شهري (كشتارگاه، گورستان، دفع زباله، آتش نشاني، پمپ گاز و
 
بنزين
 
-3-1-3-5 زيرساخت هاي شهري (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات
 
-3-1-4 ساختار تفرج و فراغت
 
-3-1-4-1 فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي (باغ
 
-3-1-4-2 تاسيسات و تجهيزات تفريحي، فراغت و گردشگري
 
-3-1-5 ساختار سيما و منظر شهري (طراحي شهري
 
-3-1-5-1 نظام تراكمي شهر
 
-3-1-5-2 ساماندهي سيما و منظر شهري (كريدورهاي ديد و منظر
 
-3-1-5-3 ارتقاء كيفيت فضاها و محيط شهري (عرصه هاي عمومي، عرصه هاي ارزشمند طبيعي،
 
تاريخي، فرهنگي
 
-3-1-6 ساختار محدوده و تقسيمات شهري
 
-3-1-6-1 محدوده و حريم شهر
 
-3-1-6-2 منطقه بندي، نواحي و محلات
 
-3-1-6-3 محدوده طرح هاي موضعي و موضوعي
 
-3-1-6-4 محدوده طرح هاي ويژه
 
-3-1-6-5 محدوده طراحي فضاهاي شهري
 
-3-2 معيارها، ضوابط و مقررات شهري
 
-4 برنامه ريزي عملياتي
 
-4-1 برنامه توسعه و عمران شهر رباط كريم
 
-4-1-1 برنامه توسعه و عمران بلند مدت شهر
 
-4-1-2 برنامه توسعه و عمران ميان مدت (پنجساله) رباط كريم
 
-4-1-3 برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت
 
-4-1-4 برنامه اقدامات عاجل و فوري
 
-4-1-5 برنامه مديريت بحران
 
-4-2 برنامه مديريت توسعه
 
-4-2-1 شرايط تحقق برنامه
 
-4-2-1-1 اقدامات محلي
 
-4-2-1-2 اقدامات فرامحلي
 
-4-2-2 سازمان و مديريت اجرايي توسعه
 
-4-2-2-1 نظام اجرايي
 
-4-2-2-2 نظام ارزيابي و نظارت
 
-4-2-3 مشاركت مردمي و نهادهاي مدني
 
-4-2-3-1 مشاركت در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري
 
-4-2-3-2 مشاركت در فرآيند اجرا و بهره برداري
 
-4-2-3-3 مشاركت در فرآيند نظارت و ارزيابي
 
-4-3 زمان بندي و اولويت بندي برنامه توسعه
 
-4-3-1 زمانبندي و اولويت بندي برنامه توسعه شهر رباط كريم
 
-4-3-2 زمان بندي پيشبرد مراحل اجرائي
 
-4-3-3 اولويت هاي اجرايي برنامه
 
-5 بهنگام سازي و بازنگري برنامه توسعه
 
-5-1 ايجاد پايگاه اطلاعاتي داده ها و نقشه هاي طرح راهبردي – ساختاري حوزه شهري
 
-5-2 روش ها و ابزار بهنگام سازي داده ها و اطلاعات
 
-5-3 نظام بازنگري ادواري در برنامه اي راهبردي – ساختاري و عملياتي توسعه و عمران شهر
 
-5-4 فرآيند ارزيابي و نظارت بر پيشبرد برنامه توسعه و عمران شهر
 
-5-5 مشاركت مهندس مشاور حوزه در فرآيند مديريت شهري
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول روستاهاي در آستانه توسعه شهرها
 
جدول وسعت كانونهاي شهري به همراه جمعيت متوسط تراكم نفر بر هكتار
 
جدول روند تحولات جمعيت در رباط كريم
 
جدول ساختار سني جمعيت در شهررباط كريم
 
جدول ساختار سني و جنسي جمعيت شهر رباط كريم - سرشماري
 
جدول تحولات خانوار وجمعيت در شهر رباط كريم
 
جدول تغييرات ميزانها و شاخص هاي تغييرات جمعيتي در محدوده شهررباط كريم
 
جدول براورد تحولات جمعيت شهررباط كريم در گزينه هاي سه گانه تا افق 1405
 
جدول مشخصات مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني در حوزه شهري مورد مطالعه
 
جدول مشخصات مساحت و زيربناي واحدهاي مسكوني در اختيار خانوار در حوزه شهري بر حسب
 
نقاط شهري موجود
 
جدول مقايسه درصد مساحت در اختيار خانوار در سطح كشور – استان تهران مناطق شهري و
 
تهران
 
جدول مقايسه شاخص هاي اقتصادي شهر رباط كريم و الگوي مشابه
 
جدول ساختار اشتغال درشهر رباط كريم و مقايسه با الگو
 
جدول حداقل جمعيت آستانهاي جهت شكل گيري خدمات شهري
 
جدول حداقل جمعيت آستانهاي جهت شكل گيري خدمات شهري
 
جدول توزيع طبقات ارتفاع نسبت به سطح در حوزه شهري اسلامشهر  رباط كريم
 
جدول توزيع شيب نسبت به سطح در حوزه شهري اسلامشهر  رباط كريم
 
جدول توزيع طبقات جهت جغرافيائي شيب نسبت به سطح درحوزه شهري اسلامشهر  رباط
 
كريم
 
جدول مشخصات ايستگاههاي هواشناسي
 
جدول متوسط درجه حرارت، حداكثر و حداقل مطلق در ايستگاههاي منتخب
 
جدول توزيع بارندگي در ايستگاههاي منتخب
 
جدول ميزان مازاد وكمبود بارش از


رباط كريم nbsp شهر رباط كريم كريم nbsp جدول كانونهاي شهري nbsp هاي شهري nbsp شهري حوزه nbsp nbsp جدول توزيع nbsp جدول مشخصات شهري nbsp nbsp جدول كريم nbsp رباط كريم هاي شهري كانونهاي شهري شهر رباط كانون هاي شهر nbsp برنامه توسعه توسعه برنامه جمعيت خدمات كانون كانونهاي


سایر محصولات :

پاورپوینت بررسی معماری ارگانیک خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور-40 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری رنسانس - 86 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماري رنسانس - 66 اسلاید


پاورپوینت بررسی سبک و مکتب معماری شیکاگو-84 اسلاید


پاورپوینت تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون - 47 اسلاید


پاورپوینت بررسی نمونه موردی هتل بونان HOTEL DOBAN


پروژه بررسی روستای ازناب درسجین شهرستان ابهر - ۶۸ صفحه PDF


پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید


پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی - 70 اسلاید


پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد- 49 اسلاید


مرمت مدرسه عمادیه گرگان - 151 اسلاید


پاورپوینت روش های نوین ساختمان سازی جهان ، سیستم تیلت آپ - 50 اسلاید


پاورپوینت کناف معرفی، سیستم‌ها و کاربردها،‌ محصولات - 43 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری اسلامی ترکیه - 49 اسلاید


پاورپوینت بررسی عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌ -31 اسلاید


پاورپوینت معماری گنبد، هدیه ایران به جهان اسلام - 90 اسلاید


پاورپوینت سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 41 اسلاید


پاورپوینت سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 21 اسلاید


پاورپوینت بررسی شهر و شهر نشيني پيش از اسلام -30 اسلاید


پاورپوینت بررسی فرانگ لوید رایت - 50 اسلاید


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید


پاورپوینت مرمت خانه ارباب هرمز تهران،به همراه پلان های کامل - 89 اسلاید


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی


نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد


پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید


پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید


پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید


نقشه اتوکد طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز


دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد


پاورپوینت تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید


پاورپوینت بررسی مرمت خانه طبیب زاده اصفهان -98 اسلاید + هدیه


پاورپوینت بررسی معماری بازارهای ایرانی - 138 اسلاید


پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید


فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان


مطالعات اولیه طراحی بازارچه مرزی - 20 برگ ورد


پاور پوینت بررسی مبانی روانشناسی محیط در معماری - 103 اسلاید


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید


پاورپوینت راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید


نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد


پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید


پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید


فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان


پاورپوینت بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید


پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد


آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی


مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد


طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf


معرفی شغل تکنسین فوریت های پزشکی / اورژانس


پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید


پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید


پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلایدتگ ها :رباط كريم nbsp شهر رباط كريم كريم nbsp جدول كانونهاي شهري nbsp هاي شهري nbsp شهري حوزه nbsp nbsp جدول توزيع nbsp جدول مشخصات شهري nbsp nbsp جدول كريم nbsp رباط كريم هاي شهري كانونهاي شهري شهر رباط كانون هاي شهر nbsp برنامه توسعه توسعه برنامه جمعيت خدمات كانون كانونهاي
سایر محصولات